มอส. เปิดรับสมัครเยาวชนร่วม “โครงการคนรุ่นใหม่ ปี 2”

poster_ylsp_forWEB

ฉันเป็นเพียงคนคนหนึ่ง แต่ฉันก็คือคนหนึ่งคน
ฉันไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ฉันสามารถทำในบาง
สิ่งบางอย่างได้ และเพราะว่าฉันไม่สามารถทำทุกสิ่งทุก
อย่างได้นั้นเอง ฉันจึงไม่ปฏิเสธที่จะทำบางสิ่งบางบางอย่าง
ที่ฉันสามารถทำได้

I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still
I can do something; and because I cannot do everything, I will
not refuse to do something that I can do. -Helen Keller

โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นโครงการที่มุ่งเน้น
การพัฒนาแกนนา สร้างการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายเยาวชน และภาคีความร่วมมือ โครงการนี้
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบการเรียนรู้จากภายในควบคู่ไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมภายนอกซึ่งเป็น
ปัจจัยและเงื่อนไขสาคัญต่อการเติบโตทางความคิด และสร้างจิตสานึกต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตนเองและสังคม

โครงการนี้จึงให้ความสาคัญที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เสริมความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะและฝึกฝน ด้วยการเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ และการอบรม
เชิงปฏิบัติการผ่านเครื่องมือวิธีการที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อการค้นพบตนเอง
“ปัญญาแห่งการตื่นรู้” ด้วยพลังเยาวชนในการสร้างทางเลือก ทางออก เพื่อนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยศักยภาพในตัวของมนุษย์นั้นเอง

ผู้ที่สนใจโปรดตรวจสอบความคิด และภายในตัวเองอีกครั้งก่อนลงมือกรอกใบ
สมัคร ว่าเรามีแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะเป็นคนหนึ่งคนที่จะลงมือทาในบางสิ่งที่เราทาได้หรือ
ไม่? ความกล้าและความตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะทาให้เราได้ร่วมเดินทางบนขบวนคาราวาน
เดียวกัน

ส่งใบสมัครกลับมาได้ที่
ทางไปรษณีย์: มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ ๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐

หรือทางอีเมล์: ส่งมาที่ E-Mail: ylsp2013.tvs@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์: ๐-๒๖๙๑-๐๔๓๗-๙ หรือ พี่เมื่อย: ๐๘-๖๙๘๓-๔๘๗๔
ส่งด่วน ปิดรับใบสมัคร ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้

ดาวโหลดน์ในสมัคร: ไฟล์ PDF หรือ ไฟล์ MS Word (DOC)

“สานศรัทธา สร้างสังคม”