พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ “ปีกเยาวชนพรรคการเมือง”

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยในการแสวงหาตำแหน่งแห่งที่ในโครงสร้างสังคมซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัว พวกเขาตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ โต้แย้งสิทธิอำนาจของพ่อแม่ และขยายไปสู่การตั้งคำถามถึงโครงสร้างการเมืองที่ใหญ่ขึ้น จนกว่าจะสามารถกำหนดที่ทางในสังคมซึ่งเหมาะสมกับตัวเองได้ในที่สุด การตั้งคำถามและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ทำให้วัยรุ่นเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจในฐานะปฏิบัติการของพลเมืองที่เป็นรากฐานทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย

ปีกเยาวชน (Youth Wings) ภายในพรรคการเมืองเป็นรูปแบบหนึ่งของกลุ่มเยาวชนที่ถูกจัดตั้งขึ้น โดยได้รับการรับรองตามกฎหมายระเบียบ และเป็นพื้นที่เปิดให้เยาวชนสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงของรัฐได้ พรรคการเมืองในหลายประเทศ มีการจัดตั้งปีกเยาวชนขึ้นเพื่อดึงเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในพรรค “เลือดใหม่” ที่เข้าร่วมกับพรรคการเมือง  จึงเป็นเสมือน “หน่ออ่อน” ที่เข้ามารับการปลูกฝังอุดมการณ์ของพรรคให้หยั่งรากลึงลงในสำนึก เพื่อจะเติบโตเป็นสมาชิกรุ่นถัดไปของพรรคการเมืองในวันข้างหน้า ขณะเดียวกัน พรรคก็จะได้ประโยชน์จากการตั้งคำถามและความคิดใหม่ที่ถูกริเริ่มจากความไม่พอใจต่อสิ่งที่เป็นอยู่ อันจะนำไปสู่การนำเสนอนโยบายที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์ความเป็นไปทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างเท่าทันต่อยุคสมัย

บทบาทของวัยรุ่นในพรรคการเมืองจึงถือกำเนิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของแนวความคิดและแนวทางที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เมื่อเวลาผ่านไป พรรคการเมืองในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ดูเหมือนจะดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้น้อยลงทุกที ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอีก 9 เรื่อง และดาวน์โหลดเนื้อหา/Pocketbook ทั้งเล่ม คลิกที่นี่