มอส. คือใคร

ก่อเกิดและเดินทาง : จาก คอส. ถึง มอส.

 ปี 2523 ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น จากกิจกรรมเล็กๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย สู่หมู่บ้าน ภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ความเป็นไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน ชุมชน ที่แตกต่างไปจากความเข้าใจเดิมๆ ของตนเอง

จุดเริ่มต้นเล็กๆ ก่อเป็นสายธารที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า 40 ปี จากโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม(คอส.) ถึงมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ปี 2529 มอส. ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มอส. ได้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิอาสาสมัครขึ้นที่ ซอย รัชดาภิเษก 14 และได้แบ่งพื้นที่ของอาคารให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหลายองค์กรได้เช่าในราคาประหยัดเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ สหกรณ์เครดิตยูเนียนนักพัฒนา ประชาไท สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม เป็นต้น อีกทั้งยังจัดให้มีห้องประชุมเพื่อให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมอีกด้วย

มอส.ให้คุณค่าต่อกระบวนการเรียนรู้ และหวังได้ว่าปลูกจิตวิญญาณอาสาสมัครเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นในหัวใจของคนหนุ่มสาวผ่านการทำงานเพื่อผู้อื่น คุณค่าที่สำคัญที่สุดที่ มอส. เชื่อว่าคนหนุ่มสาวที่ผ่านกระบวนการของ มอส. จะได้จากเรา คือ “จิตสำนึกอาสาสมัคร” จิตสำนึกแห่งการรับและแบ่งปัน ด้วยหัวใจ ด้วยเจตนาอันดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ อย่างน้อย คุณค่านี้จะนำไปสู่การตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ใคร สิ่งที่เรากระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งต่อตัวเราเองและคนอื่นหรือไม่? หากไม่แล้วเราจะทำอย่างไร? .. สำนึกนี้จะคอยนำทางเราไปสู่ความจริง ความดี และความงามในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ด้วย มอส. เชื่อว่าหากสังคมใดมีความเป็นธรรม สังคมนั้นย่อมมีสันติภาพ และเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกันได้

มอส. ยังคงทำหน้าที่ต่อเนื่องผ่านงานในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม โดยยังคงมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ “เยาวชนคนหนุ่มสาว” กับการทำงานสร้างสรรค์สังคม อาทิ โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน โครงการพลเมืองอาสา โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน(อาสาคืนถิ่น) โครงการอาสาสมัครนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(PAR) โครงการอาสาสมัครนักสื่อสารสิทธิมนุษยชน โครงการครูอาสาเพื่อการศึกษาทางเลือก โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งจำนวนอาสาสมัครเต็มเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีทั้งหมดประมาณ 1,000 คน ซึ่งยังไม่นับรวมอาสาสมัครนอกเวลา(พลเมืองอาสา)และอาสาสมัครประเภทอื่นๆที่มีจำนวนอีกหลายพันคน โครงการประสานความร่วมมือเพื่อคนรุ่นใหม่ในลุ่มน้ำโขง (The Collaboration for the Young Generation in Mekong Region) ซึ่งทำงานประสานความร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการทำงานอาสาสมัครและการขับเคลื่อนประเด็นงานอาสาสมัครในประเทศของตนเองและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการทำงาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา มอส. ได้ผลิตคนที่มีจิตใจอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง

มอส. เป็นองค์กรที่ “สร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีสำนึก ความรู้ และทักษะ ในการขับเคลื่อนสังคมที่เป็นธรรม เท่าเทียม สันติ ผ่านงานอาสาสมัคร” เปรียบตนเองเหมือนสะพานสายรุ้งทางสังคมที่เชื่อมโยงคนหนุ่มสาว จากเมืองสู่ชนบท และจากชนบทสู่เมือง ให้เปิดโลกทัศน์ตนเองได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด ชีวิต และความใฝ่ฝันที่ดีงามต่อสังคมด้วยความเคารพซึ่งกันและกันในความแตกต่างหลากหลาย นำไปสู่หัวใจที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงตนเองและผู้อื่น ชีวิต ชุมชน สังคม โลก ธรรมชาติและสรรพสิ่ง

วัตถุประสงค์ของ มอส.

  • ส่งเสริมให้บุคคลซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้มีโอกาสทำงานเป็นอาสาสมัครในโครงการพัฒนาสังคมต่างๆขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาทัศนคติ และความสามารถในการทำงานของอาสาสมัคร
  • ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนและบุคคลที่ทำงานพัฒนาสังคม
  • ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ
  • ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลในวงการพัฒนา เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย

ประธานกรรมการ
สุรัสวดี หุ่นพยนต์

รองประธานกรรมการ
โคทม อารียา

กรรมการและเหรัญญิก
ประพจน์ เภตรากาศ

กรรมการและเลขาธิการ
สุภาวดี เพชรรัตน์

กรรมการ
ไพโรจน์ พลเพชร
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
สุภา ใยเมือง
นิมิตร์ เทียนอุดม
ภัสสร สังข์ศรี
ศยามล ไกยูรวงศ์
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
กิตติกาญจน์ หาญกุล
ภาวิณี ชุมศรี
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

โครงการ มอส.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เลขที่ 409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์ :  www.thaivolunteer.org
โทร : 02-691-0437-9 (เวลา 09.30-17.30)
E -mail : admin@thaivolunteer.org