มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน(ThaiTGA)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน(The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights : ThaiTGA)
Website : http://www.thaitga.com
Facebook : http://www.facebook.com/thaitga

ประเด็นการทำงาน
สิทธิมนุษยชนกลุ่มคนข้ามเพศ

วัตถุประสงค์ขององค์กกร
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความคุ้มครองกะเทยในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในสังคม
2. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับในอัตลักษณ์ของกะเทย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. เพื่อผลักดันเชิงนโยบายกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและการยอมรับบทบาทของกะเทย
4 เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้สังคมเข้าใจ และยอมรับ ในศักยภาพของกะเทย
5. สร้างความร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับสากล

กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. การเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.อัตลักษณ์ทางเพศ
2. พัฒนาคู่มือในการเลี้ยงดูบุตรหลานหลากหลายเพศ
3. การเฝ้าระวังสื่อที่เสนอข่าวคุกคามความหลากหลายทางเพศ

ความท้าทายขององค์กร
1.  การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด ทำให้เคลื่อนงานได้ลำบาก
2. การที่รัฐพยายามเข้ามาควบคุมการทำงานผ่านประกาศของกระทรวงมหาดไทย
3. สังคมเปิดรับคนข้ามเพศอย่างมีเงื่อนไขและเลือกปฏิบัติ
4. อคติและการตีตราคนข้างเพศเพราะความไม่เข้าใจ

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
ติดตามและดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 10,000 รายชื่อ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
บางหว้า กรุงเทพฯ

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
เบี้ยเลี้ยงในการลงพื้นที่

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นต่อโครงการ
มีความเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตย และหลักการสิทธิมนุษยชน

ความคาดหลังต่ออาสาสมัคร
1. สามารถทำงานกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้
2. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
1. เรียนรู้ประเด็นความหลากหลายทางเพศผ่านการอบรมที่องค์กรจัดให้
2. ลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย(ชุมชน และพื้นที่ทำงาน)
3. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์พิทักษ์สิทธิ์ตามกิจกรรมต่างๆ
4.  สรุปผลการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

……
25 องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16     รายละเอียดโครงการ   คลิกสมัคร รุ่น 16