อาสาสมัครเพลินทอยส์ T1 “Producing Play and Learn Toys ”

ของเล่นคู่กับเด็ก การเล่นคือการเรียนรู้ ฉะนั้นการเล่นถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติ (UN)จึงกำหนดให้ “การเล่น” เป็นหนึ่งในสิทธิเด็ก

TVSmedia

August 12, 2020

อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้า Painting Bag Volunteer

กิจกรรมอาสาสมัคร “จิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้า” ที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี  เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลาย ไม่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในประเทศและอาเซียน

Admin

February 24, 2020

22 กุมภา’63 อาสาสมัครหมอนหนุนอุ่นรัก Volunteer to Produce pillow… Feb.22.20

จิตอาสาหมอนหนุนอุ่นรัก ประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศในแทบทุกตำบล ทุกเทศบาล รวมทั้งในเขตเมืองใหญ่ โดยมีทั้งศูนย์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนเอง หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน

Admin

January 28, 2020

10 กุมภา’63 อาสาสมัครหมอนหนุนอุ่นรัก Volunteer to Produce pillow… Feb.10.20

จิตอาสาหมอนหนุนอุ่นรัก ประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศในแทบทุกตำบล ทุกเทศบาล รวมทั้งในเขตเมืองใหญ่ โดยมีทั้งศูนย์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนเอง หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน

Admin

January 17, 2020

9 กุมภา’63 อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้าฯ Painting Bag Volunteer…Feb.9,20

กิจกรรมจิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้าที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี  เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด

Admin

January 17, 2020

9-10 กุมภา’63 “อาสาสมัครมาฆะบูชา ณ ศูนย์เด็กกะเหรี่ยง ป่าเด็ง” จ. เพชรบุรี

วันหยุดช่วงมาฆะบูชานี้ ไปทำบุญด้วยจิตอาสากัน ช่วงวันมาฆะบูชาปีนี้ เชิญไปร่วมบุญอาสาแบ่งปันข้าวสารและของใช้จำเป็น ให้ศูนย์เด็กกะเหรี่ยงและเยาวชนที่มาอาศัยอยู่ประจำในศูนย์ช่วงเปิดเทอม เพื่อสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ซึ่งโรงเรียนห่างไกลจากหมู่บ้าน อีกทั้งเด็กและเยาวชนทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ยากจน

Admin

January 10, 2020