22 กุมภา’63 อาสาสมัครลงลายกระเป๋าผ้าฯ Painting Bag Volunteer…Feb.22,20

กิจกรรมจิตอาสาลงลายกระเป๋าผ้าที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี  เพื่อสนับสนุนทุนและสิ่งของจำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส และศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อมาเราขยายการสนับสนุนให้ครอบคลุมปัญหาด้านเด็กที่มีความหลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะในศูนย์เด็กด้อยโอกาสในเมืองและต่างจังหวัด

Admin

January 28, 2020