โครงการ “มอบแว่น มอบแสงสว่าง”

รับบริจาคแว่นสายตาและกันแดด ที่ท่านไม่ใช้แล้ว หรือเมื่อท่านสายตาเปลี่ยนต้องตัดแว่นใหม่ แว่นเก่าที่ท่านไม่ใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส เพื่อส่งต่อแว่นตาที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับผู้ที่ต้องการให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

Admin

January 22, 2020

รับยาบริจาคต่อชีวิต (รับตลอดปี 2563)

ยาเหลือ แล้วไม่ได้ใช้ มีประโยชน์กับหลายชีวิต และช่วยลดงบประมาณการซื้อยา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม : มอส. (Thai Volunteer Service foundation : TVS) เปิดรับบริจาคยา-อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย ที่ท่านหรือคนใกล้ชิดรู้จักไม่ได้ใช้แล้วและยังไม่หมดอายุ เพื่อนำส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารหรือโรงพยาบาลที่งบประมาณไม่เพียงพอ

Admin

January 14, 2020