8 มีนา’63 อาสาสมัครปักรักฝากใจ / Volunteer to Support Elderly… Mar.8.20

ไทยกำลังเดินเข้าสู่สังคมผุ้สูงวัย ในขณะที่สถานการณ์สังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รูปแบบการดำรงชีพ การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนตาม จากแต่ก่อนที่ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหลายรุ่นของสมาชิกในครอบครับ ผู้สูงอายุก็ยังมีคนดูแล แต่คนสูงวัยปัจจุบันต้องใช้ชีวิตด้วยตนเองมากขึ้น

Admin

February 3, 2020

โครงการ “มอบแว่น มอบแสงสว่าง”

รับบริจาคแว่นสายตาและกันแดด ที่ท่านไม่ใช้แล้ว หรือเมื่อท่านสายตาเปลี่ยนต้องตัดแว่นใหม่ แว่นเก่าที่ท่านไม่ใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส เพื่อส่งต่อแว่นตาที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับผู้ที่ต้องการให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

Admin

January 22, 2020