มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

วัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยตระหนักถึงปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งเรื่องความปลอดภัย และความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของเมือง เราจึงมุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆ ให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง

TVSmedia

May 28, 2020

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันทางโครงการ ได้มีพื้นที่ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชนใน 6 พื้นที่ คือ พื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.เลย พื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์ จ.ลำปาง  พื้นที่เหมืองแร่โปแตช จ.สกลนคร และ จ.ชัยภูมิ  พื้นที่เหมืองหินทราย จ.มุกดาหาร และพื้นที่เหมืองหินปูน จ.หนองบัวลำภู

TVSmedia

May 26, 2020

มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร 1. ศึกษาวิจัยกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. ส่งเสริมการศึกษาและจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

TVSmedia

May 26, 2020

กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร 1. ส่งเสริมสิทธิในการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานในการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมภายในสถานประกอบการ 2. รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาการละเมิดสิทธิของคนงาน เช่น ปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

TVSmedia

May 26, 2020

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่นๆ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์การต่างๆ ในการสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้  ชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

TVSmedia

May 26, 2020

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

วัตุประสงค์และกิจกรรมขององค์กร สกต. เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อ 1. เรียกร้อง ผลักดัน สิทธในที่ดินทำกินให้กับเกษตรไร้ที่ดิน เกษตรรายย่อย และแรงงานไร้ที่ดินในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ 2. ผลักดันกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทิในที่ดิน สิทธิเกษตรกร สิทธิสตรี สิทธิชุมชน สิทธิในการสร้างชุมชนใหม่

TVSmedia

May 26, 2020

สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน

วัตุประสงค์และกิจกรรมขององค์กร เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ให้ประชาชนตื่นตัวและยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน และเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนให้กว้างขวางมีสถานะและบทบาทเป็นที่ยอมรับในสังคม

TVSmedia

May 26, 2020

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ และกิจกรรมขององค์กกร ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นการรวมตัวของกลุ่มทนายความ นักกกหมายสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางสังคม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เนื่องจากในช่วงดังกล่าว คสช. มีการเรียกบุคคลไปรายงานตัว จับกุม คุมขังบุคคลเป็นจำนวนมาก

TVSmedia

May 26, 2020
1 2 3