อาสาสมัครปักรักฝากใจ Volunteer to Support Elderly

ไทยกำลังเดินเข้าสู่สังคมผุ้สูงวัย ในขณะที่สถานการณ์สังคมเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รูปแบบการดำรงชีพ การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนตาม จากแต่ก่อนที่ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหลายรุ่นของสมาชิกในครอบครับ ผู้สูงอายุก็ยังมีคนดูแล แต่คนสูงวัยปัจจุบันต้องใช้ชีวิตด้วยตนเองมากขึ้น

Admin

February 24, 2020