กิจกรรมเยาวชน: ค้นหาตัวเองสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ในสายตาคนทั่วไป เด็กและเยาวชนยังขาดมุมมองและประสบการณ์ในหลายธาตุ พ่อเขาจึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อสังคมมากนัก ยังมีหน่วยงาน องค์กร และผู้ใหญ่อีกไม่น้อยที่มองเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงขอให้โอกาสให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

จากการเก็บข้อมูลเยาวชน 12 คน ช่วงอายุระหว่าง 17-24 ปี ที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม จำนวน 8 โครงการ พบว่ากิจกรรมเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็น นวัตกรรมเยาวชน เพราะเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการค้นหาและลงมือทำ ไม่ใช่ด้วยการท่องจำจากในตำรา การพูดคุยในเรื่องนวัตกรรมเยาวชนทำให้เข้าใจแรงขับเคลื่อนในการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประสบการณ์ มุมมอง และการค้นหาตัวเองของเยาวชน 

โครงการทั้ง 8 เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 โครงการ ได้แก่ การประดิษฐ์อุปกรณ์กักเก็บน้ำที่อาศัยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุเลียนแบบธรรมชาติของต้นสับปะรดสี พื้นที่การเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมปลายอยู่ที่ชุมชนโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนและเวทีประกวดการจัดทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มช่วยคนพิการในการหางาน โดยได้รับการสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์ปาร์ค), เว็บไซต์ Thai App Update เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ในสมาร์ทโฟน อีก 5 กลุ่มเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม ประกอบด้วย กลุ่ม Beach for Life การรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้ข้อมูลในการติดตามตรวจสอบโครงการอนุรักษ์ชายหาดสมิหลา, ทีมฟุตบอลบูคู เอฟซี จังหวัดปัตตานี ทีมฟุตบอลที่เปิดพื้นที่ให้กับคนทุกเพศเข้าถึงการเล่นฟุตบอลภายใต้บริบทของสังคมมุสลิม, นิตยสาร Overdog ผลงานของนักเรียนหญิงที่นำเสนอเรื่องราวการใช้อำนาจของครูในการรังแกนักเรียน, หนังสั้น เรื่อง “จุดดำ” และแก๊งรมดำ การนำเสนอเรื่องราว “ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของวัยรุ่น” ผ่านสายตาของเยาวชนที่เคยเป็นเด็กเกเร และ “ไออุ่นโฮมเมด” การทำคุกกี้ของเด็กหญิงเพื่อค้นหาตัวเองและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม 

อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอีก 9 เรื่อง และดาวน์โหลดเนื้อหา/Pocketbook ทั้งเล่ม คลิกที่นี่