Protection International (PI)

ชื่อองค์กร : Protection International (PI)
Website : https://www.protectioninternational.org
Facebook : https://www.facebook.com/Protection.International

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
ปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งปัจเจกและร่วมกับกลุ่ม ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและปรึกษาในประเด็นแนวคิดเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในบริบทนานาชาติและไทย
2. ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งปัจเจกและร่วมกับกลุ่ม ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัย เรียนรู้การระบุเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์
3. ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งปัจเจกและร่วมกับกลุ่ม ชุมชนเพื่อสำรวจความจำเป็นและความเป็นไปได้ที่ชุมชนจะพัฒนามาตรการด้านการปกป้องและความปลอดภัยรวมถึงการส้ร้างระบบเตือนภัยเบื้องต้น, การสร้างเครือข่าย, และการเป็นกระบอกเสียงให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ
4. ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หน่วยงานรัฐ องค์การสหประชาชาติ สถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยงข้องในการร่วมสร้างนโยบายสาธารณะในการส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองการทำงานที่ปอลดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. อบรมเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องสิทธิและการวิเคราะห์ในด้านอื่นๆให้กับนักปกป้องสิทธิระดับชุมชน, นักกิจกรรม หรือองค์กรสิทธิมนุษยชนที่สนใจ
2. ติดตามและอัพเดพสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิระดับชุมชน การสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้นักปกป้องสิทธิสามารถเข้าถึงกลไกของรัฐ หรือนานาประเททศ
3. การขยายการทำงานในประเด็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำรณรงค์ข้อเรียกร้องของขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยน
4. กิจกรรมรณรงค์และการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ศิลปะ เช่น โครงการแด่นักสู้ผู้จากไป For Those Who Died Trying ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความตระหนักให้คนในสังคมได้รู้เรื่องความประเด็นเรื่องการลอยนวลพ้นผิดที่นักปกป้องสิทธิฯหรืออาจจะเป็นคนในสังคมต้องเผชิญ โดยการทำรูปถ่ายของนักปกป้องสิทธิฯ ที่ลอบสังหารหรือถูกบังดับให้สูญหายไปวางที่จุดสุดท้ายที่เสียชีวิต หรือโดรงการเส้นด้ายสู่ปลายเข็ม ที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ของกลุ่มหรือประเด็นที่ต่อสู้หรือเรียกร้องลงบนผืนผ้าควิลท์เพื่อสื่อสารต่อสังคม เป็นต้น

ความท้าทายขององค์กร
ในการทำงานของพีไอซึ่งเป็นงานเรื่องความปลอดภัยและการปกป้องสิทธิฯกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มาจากขบวนการชุมรากหญ้า ซึ่งมีดวามละเอียดอ่อนและต้องใช้พลังและความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์กับชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่น งานบางอย่างก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งการเราเคารพสิทธิของชุมชน เคารพสิทธิของผู้หญิงและความละเอียดอ่อนในการทำงาน การรักษาความลับก็จะเป็นหัวใจหลักเพื่อจะทำให้นักปกป้องสิทธิฯที่มีความอ่อนไหวไว้ใจและมีพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน และความยึดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีการลงพื้นที่ติดกัน วันหยุดก็จะสามารถเลื่อนหรือเก็บไว้ในช่วงที่มีการหยุดยาวได้ และเมื่อได้ทำงานร่วมกัน หรือหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำงานอาสาสมัครสามารถที่จะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนปัญหากันได้โดยตรง

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
ช่วยเหลือพีไอทีมในการทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยเน้นไปที่การทำงานประสานกับชุมชน และเก็บข้อมูลสถานการณ์ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเหตุการณ์ความไม่ปลอด ภัยของชุมชน วิเคราะห์ความเสี่ยงและร่วมกับทีมงานในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อให้การคุ้มครอง และช่วยงานทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมให้เจ้าหน้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือพีไอทีมในการทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยเน้นไปที่การทำงานประสานกับชุมชน และเก็บข้อมูลสถานการณ์ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของชุมชน วิเคราะห์ความเสี่ยงและร่วมกับทีมงานในการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อให้การคุ้มครอง และช่วยงานทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมให้เจ้าหน้าหน้าที่บัญชี

พื้นที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพ, อุดรธานี, เลย, ชัยภูมิ, สกลนคร, สุราษฎร์ธานี, พัทลุง เชียงใหม่ ลำปาง ฯลฯ

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
ประกันอุบัติเหตุ / ประกันโควิด

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
มีความสนใจประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในบริบทปัจจุบันและในอดีต ,ให้ความสำคัญในการบันทึกและจัดทำข้อมูล มีใจเปิดกว้างและยอมรับการทำงานแบบเป็นทีม, มีความเข้าอ่อนไหวเรื่องความอ่อนไหวทางเพศสภาพและเดารพสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง สามารถเข้าใจและเรียนรู้งานได้รวดเร็ว ,ที่สำคัญต้องมีความเข้าใจและสื่อสารกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เพศ สถานภาพด้านสังคมและมีความยึดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
ให้ความร่วมมือกับทีมของพี่ไอและภาคีชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตระหนักและเข้าใจพร้อมทั้งปฏิบัติจากแนวทางการลดความเสี่ยงและแผนความปลอดภัยขององค์กรและทีม

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
– ระยะ 3 เดือนแรกคือช่วงเรียนรู้ ทำความรู้จักงานของพีไอทั้งในส่วนการทำงานภายในสำนักงานและข้อมูลชุมชนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนที่ทำงานร่วมกับพี่ไอ และเริ่มประสานงานกับนักปกป้องสิทธิฯ
–  ระยะ 4-12 เดือน เมื่ออาสาสมัครเริ่มเข้าใจเนื้องานขององค์กร องค์กรจะจัดให้อาสาสมัครได้ลงพื้นที่จริงเพื่อให้อาสาสมัครได้เห็นบริบท/สภาพจริงของพื้นที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
– ในระหว่างการทำงาน 1 ปี องค์กรจะมีกระบวนการฝึกให้อาสาสมัครได้พัฒนางานเขียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งเขียนรายงาน/สรุปงานข้อมูลต่างๆขององค์กร รวมถึงการฝึกเขียนหนังสือราชการไปพร้อมๆกันด้วย
– ในระหว่างการทำงาน 1 ปี อาสาสมัครจะได้เป็นทั้งผู้เข้าร่วมและ/หรือผู้ช่วยจัดกระบวนการอบรมเรื่องความปลอดภัยและทำการงานในส่วนอื่น ๆของสำนักงาน

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16