โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่(PPM)

ชื่อองค์กร : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่(PPM)

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
สนับสนุนสิทธิในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จากโครงการพัฒนาในประเด็นเหมืองแร่

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. การติดตามและตรวจสอบนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ของประเทศไทย และผลัดดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนเคารพหลักสิทธิมนุษยนชนและสิทธิชุมชน
2. การร่วมสนับสนุนขบวนการภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จากโครงการพัฒนาในประเด็นเหมืองแร่ โดยการอบรมให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งเรื่องของนโยบาย กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน
3.การเก็บและรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลชุมชน ข้อมูลผลกระทบ และข้อมูลเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ นำไปสู่การเคลื่อนไหวรณรงค์และสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นให้กับชาวบ้านและคนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรแร่มากขึ้น

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบันทางโครงการ ได้มีพื้นที่ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชนใน 6 พื้นที่ คือ พื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.เลย พื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์ จ.ลำปาง  พื้นที่เหมืองแร่โปแตช จ.สกลนคร และจ.ชัยภูมิ   พื้นที่เหมืองหินปูน จ.หนองบัวลำภู และพื้นที่เหมืองแร่ทรายแก้ว จ.กาฬสินธุ์

ความท้าทายขององค์กร
ด้วยทางโครงการ มีวัตถประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชน ดังนั้น ความท้าทายของเจ้าหน้าที่ในองค์กรคือ การต้องเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นๆ เพื่อเรียนรู้ ศึกษาและร่วมกันกับชุมชนในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ โดยต้องลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
เก็บข้อมูลชุมชน และศึกษากระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้าใจร่วมกัน  และให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ (อาจจะต้องลงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ หากมีความจำเป็น)

พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. บ้านโชคชัย ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
2. บ้านเหล่าไฮงาม ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
1. ที่พัก
2. ค่าเดินทางและประสานงาน

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
สามารถอยู่ในพื้นที่ร่วมกันกับชาวบ้านได้ และถ้าหากว่าสามารถทำงานร่วมกันกับทางโครงการได้อย่างน้อย 3 ปี(เป็นอาสาสมัคร 1 ปี และอีก 2 ปีเป็นเจ้าหน้าที่องค์กร) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
อยากให้อาสาสมัครเห็นความสำคัญของกรทำงานร่วมกันกับชุมชน สามารถผลิตงานสื่อสารสาธารณะได้ และคาดหวังว่าจะมีเจ้าหน้าที่ประจำในองค์กรเพิ่มขึ้น

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
องค์กรเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้ลงไปอยู่ในชุมชนจริงๆ เหมือนเจ้าหน้าที่ประจำของโครงการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่โครงการเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานร่วมกันตลอดการทำงานใน 1 ปีนี้ ในพื้นที่ 2 พื้นที่ คือพื้นที่คัดค้านเหมืองหินปูน และเหมืองแร่ทรายแก้ว โดยอาสาสมัครจะได้เรียนรู้การทำงานขององค์กร และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ ผ่านการลงพื้นที่จริง พร้อมทั้งพาไปศึกษาชุมชนต่างๆที่ทางโครงการทำงานด้วย เพื่อให้อาสาสมัครได้เข้าใจในประเด็นปัญหาของการแย่งชิงทรัพยากรแร่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16