มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

โลกใบใหญ่ของไข่ใบเล็ก


สถานการณ์โรคระบาดที่มีชื่อว่าไวรัสโคโรนาหรือที่เรียกกันให้หนาหูว่า “โควิด – 19” (Covid-19) ทำให้การดำรงชีพของคนในสังคมโลกและสังคมไทยเปลี่ยนไป ในสังคมบ้านเรารัฐได้ออกมาประกาศเคอร์ฟิวผ่าน “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” เพื่อใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการรับมือกับเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโดยประชาชนไทยจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดใน พ.ร.ก.ผู้ใดที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา จะต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14วัน ห้ามมิให้ผู้ใดออกนอกบ้านในเวลา 22:00 น. – 05:00 น. ในทุกๆจังหวัดเองได้ทำการปิดจังหวัด ห้ามไม่ให้ทำการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงห้ามการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดโดยไม่มีธุระจำเป็น เว้นแต่ผู้ได้รับการยกเว้นหรือมีเอกสารได้รับอนุญาตจากทางราชการเท่านั้น
.
กว่า 2 เดือนแล้วที่ พ.ร.ก.ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ไม่สามารถดำเนิน กิจกกรรมต่างๆ เช่น รับจ้าง ค้าขาย ได้ตามปกติ  ทำให้ประชาชนขาดรายได้ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารนั่งทาน ตลาดนัด รวมไปถึงโรงเรียนได้ทำการปิดการดำเนินกิจกรรม ลูกจ้างที่เป็นเอกชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก บ้างก็ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน และตัวของข้าพเจ้าเองเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งถูกจัดเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้ง่ายจึงต้องเฝ้าระวังตนเองเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆ ในชุมชนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ คือ ชุมชนบ้านบุ่ง ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ สินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภทมีราคาสูงขึ้นประชาชนมีความวิตกกังวลกับโรคนี้เป็นอย่างมาก รพ.สต. อสม. เทศบาล และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในส่วนของกลุ่มเยาวชนบ้านบุ่งเองก็ได้รวมกลุ่มกันในนาม “กลุ่มฮักบ้านเกิด” ร่วมกับ อสม. ได้หามาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19 ให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการ โดยจัดให้มีจุดล้างมือและทำสบู่เหลวแจกให้กับคนในชุมชน
.
สำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้าที่พยายามจะทำในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 ก็คือ การทำจุดเรียนรู้ในการสร้างฐานอาชีพให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการ “ข.ไข่เติมฝัน” โครงการที่รวมไข่ไก่ของเด็กๆ ส่วนเราเป็นศูนย์กลางในการขายไข่ แล้วนำผลกำไรมาปันผลให้เด็กๆ แต่เมื่อเล้าไก่เพื่อเตรียมไก่ตัวอย่างถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยกลับไม่สามารถดำเนินกิจกรรมต่อได้เมื่อมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ข้าพเจ้าไม่สามารถลงไก่ไข่ในช่วงนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ไม่ละเลยต่อการทำกิจกรรมที่อยากจะทำในชุมชนแต่อย่างใด เพราะคิดว่าเด็กและเยาวชนยังคงต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ สร้างประโยชน์ให้ตนเองและชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมยาวนี้
.
ข้าพเจ้าจึงคิดหาหนทางที่จะสร้างกิจกรรมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนขึ้นโดยต่อยอดจากวิถีการดำรงชีพของคนในชุมชนบ้านบุ่ง ที่นิยมปลูกพืชผักสวนครัวแต่ไม่ชอบเพาะกล้าพันธุ์ปลูกเอง อาศัยการซื้อต้นพันธุ์จากตลาดมาปลูกเพื่อย่นระยะเวลาการเติบโตและเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น ประกอบกับการที่ประชาชนมีความกังวลใจต่อสถานการณ์ปัจจุบันข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดสายพานอาหาร เกิดความมั่งคงทางอาหารของคนในชุมชน ดังนั้นโครงการที่ชื่อว่า “ต้นกล้ากำลังใจ” จึงเกิดขึ้น โดยโครงการจะทำการส่งมอบต้นกล้าที่เด็กๆและเยาวชนในชุมชนปลูกเองให้เป็นของขวัญแทนกำลังใจให้กับคนในชุมชน เมล็ดพันธุ์ที่ใช้เพาะเป็นต้นกล้าคือเมล็ดพันธุ์ที่หาได้ในชุมชน เมื่อต้นกล้าโตก็จะถูกส่งมอบต่อให้กับคนในชุมชน สร้างวัฏจักรของการหมุนเวียนจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆ
.
ภาพที่ข้าพเจ้าอยากเห็นในอนาคตและตั้งใจจะทำมันก็คือ ข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะทำประโยชน์ให้กับชุมชน ที่กำลังจะทำได้อยากทำให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงตัวเข้ามาเป็นคนช่วยเหลือ ให้กำลังใจผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ผู้คนในชุมชน มากยิ่งขึ้น โจทย์ต่อไปของข้าพเจ้าก็คือ การจะทำให้กิจกรรมดำเนินการสืบเนื่องต่อไปทุกๆปี และจะทำให้เด็กๆมีรายได้จากการเพราะกล้าเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อย่างไรรวมถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าทำให้กับตัวเองอยู่ตอนนี้ด้วยความคาดหวังว่ามันจะกลายเป็นศูนย์การการเรียนรู้ในอนาคตของคนในชุมชนก็คือ การเปิดร้านกล้าไม้ที่ได้ชื่อ “ต้นกล้ากำลังใจ” จากกิจกรรมที่ทำอยู่มาเป็นชื่อร้าน เพื่อตอบโจทย์ของตัวเองว่า ข้าพเจ้าจะทำให้ตัวเองอยู่รอดไปพร้อมๆกับชุมชนอย่างมีความสุขได้อย่างไร ที่เล่ามาทั้งหมด จริงๆแล้วข้าพเจ้าแค่อยากจะบอกว่า สิ่งต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ มันมีจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่ว่า “ข้าพเจ้าอยากให้เด็กๆเลี้ยงไก่ไว้กินไข่” ก็เท่านั้น แต่จากจุดเล็กๆ มันกลับค่อยๆ แตกแขนง แตกดอกออกผลมากขึ้นเรื่อยๆ จนวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าเหมือนได้พบกับโลกใบใหม่ในชุมชนบ้านเกิดของข้าพเจ้าเอง แต่เป็นโลกใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ข้าพเจ้าจึงขอเรียกโลกใบใหม่ของข้าพเจ้าว่า “โลกใบใหญ่ของไข่ใบเล็ก”
————
เรื่องโดย : นุ่น-เรณุกา น้อยทรง
คนรุ่นใหม่กลับบ้าน จังหวัดมุกดาหาร
อาสาคืนถิ่นรุ่น 4 /โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน มอส.
————

————
ชวนร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน

สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483

—————
โครงการของมอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. คลิ๊ก
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก