มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

(เลื่อนส่งผลงาน)ประกวดออกแบบโลโก้ “40 ปี มอส.”

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ก่อตัวเมื่อปี 2523 ในห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหาและท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น จากกิจกรรมเล็กๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย สู่หมู่บ้าน ภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ความเป็นไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน ชุมชน ที่แตกต่างไปจากความเข้าใจเดิมๆ ของตนเอง มอส. มีความตั้งใจ 4 ประการหลักคือ

– เป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานอาสาสมัครให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือทำงานเพื่อผู้ด้อยโอกาส
– สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพในการทำ งานโดยการจัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะ ความคิด ความเข้าใจให้กับคนทำงานรุ่นใหม่
– ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ
– แสวงหาแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับบุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนมีความยุติธรรมและมีสันติสุข
.
มอส. เปรียบตนเองเหมือนสะพานสายรุ้งทางสังคมที่เชื่อมโยงคนหนุ่มสาว จากเมืองสู่ชนบท และจากชนบทสู่เมือง ให้เปิดโลกทัศน์ตนเองได้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด ชีวิต และความใฝ่ฝันที่ดีงามต่อสังคมด้วยความเคารพซึ่งกันและกันในความแตกต่างหลากหลาย นำไปสู่หัวใจที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงตนเองและผู้อื่น ชีวิต ชุมชน สังคม โลก ธรรมชาติและสรรพสิ่ง
.
ปี 2563 นี้เป็นปีที่ มอส. ครบรอบ 40 ปี ที่เราทำงานสร้างสรรค์สังคม ด้วยความเชื่อของการ “สานศรัทธา สร้างสังคม” เพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้ไปเติบโตรับใช้สังคมในพื้นที่ต่างๆ เราจึงอยากชวนทุกคนที่มีหัวใจ “อาสาสมัครเพื่อสังคม” มาร่วมแบ่งปัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง มาร่วมรำลึกสิ่งดีๆที่เราได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม เพื่อต่อยอดในการทำงานสร้างสรรค์สังคมต่อไปในอนาคต
.
วาระครบรอบ 40 ปี มอส. นี้ เราจะรณรงค์ประเด็น “อาสาสมัครเพื่อสังคม” ตลอดทั้งปี 2563 กิจกรรมแรกที่เราอยากชวนทุกคนมาทำร่วมกับเราก็คือ การร่วมออกแบบโลโก้ 40 ปี มอส. ส่งมาประกวดกับเรา เพื่อให้โลโก้ 40 ปี มอส. เป็นสัญญลักษณ์ของปีแห่งการรณรงค์งานอาสาสมัครตลอดทั้งปี
.
องค์ประกอบของโลโก้ 40 ปี มอส.
1. สีของโลโก้ “40 ปี มอส.” ล้อกับสีของโลโก้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
2. มีสโลแกน “สานศรัทธา สร้างสังคม”
3. ในโลโก้สื่อให้เห็นความเป็น “ 40 ปี มอส.” (ระบุหรือไม่ระบุคำว่า “40 ปี มอส.” ก็ได้)
4. โลโก้สื่อให้เห็นความเป็น “งานอาสาสมัครเพื่อสังคม”

รางวัลการออกแบบ
– มีเพียงรางวัลชนะเลิศเพียง 1 รางวัล
– มูลค่ารางวัล 5,000 บาท
– 20 ผลงานที่มีคะแนนสูงสุด จะมีใบประกาศนียบัตรรับรองผลงาน จากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) มอบให้ (1 ท่านสามารถรับได้ 1 สิทธิ์)
– ผลงานที่ได้รับเลือก 20 ผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ “มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
1. ทุกคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
2. 1 ท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน
1. จากยอดแชร์และยอดไลค์ (5 ลำดับแรก ที่ยอดแชร์และยอดไลค์สูงสุด ได้รับ 30 คะแนน)
2. จากกรรมการ “40 ปีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” (70 คะแนน)

การส่งผลงาน 
– ส่งผลงานพร้อมบอกแนวคิด ความหมายผลงานของท่าน
– 31 มีนาคม 2563 ปิดรับผลงาน(6 โมงเย็น)
– 1-10 เมษายน 2563 เปิดโหวตผลงานพร้อมกันทางเฟสบุ๊คเพจ “มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม”
– 12 เมษายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะเลิศ
– ส่งผลงานพร้อมแนวคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาที่
E-mail : admin@thaivolunteer.org  และ/หรือ inbox เพจ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-Thai Volunteer Service
– ประเภทไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คือ JPG  และ/หรือ PNG  ขนาดไฟล์ไม่ต่อกว่า 2 Mb(ถ้าผลงานได้รับเลือก ทางมูลนิธิจะประสานงานกลับไปให้ส่งไฟล์ Ai กลับมาที่ มูลนิธิฯ อีกรอบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร : 02-6910438 (จันทร์-ศุกร์ 09.30-17.00 น.) /087-7737375
Facebook : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-Thai Volunteer Service
—————–
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม
สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483
—————–

โครงการของมอส.

.
ติดตามเรื่องราวของ มอส. ได้ที่
Facebook   Twitter  และ  Youtube

กลับสู่หน้าหลัก