มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ช่วงเฝ้าระวัง Covid-19 ติดต่อ มอส. ทางอีเมล์ admin@thaivolunteer.org ช่องทางเดียว // บริจาคของช่วยคนไร้บ้านสู้วิกฤต Covid-19 โทร. 095 9977724 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com //

มีรักฟาร์ม : ที่นี่มีชีวิต

ผมรู้จักพลเมื่อราวๆซัก 2-3 ปีก่อน มีโอกาสได้นั่งคุยกับพล ได้ยิน ได้ฟังเรื่องราวชีวิตของเขา “รู้สึกว่าตัวเองอินไปด้วยไม่น้อยครับ” พลเป็นคนกรุงเทพฯโดยกำเนิด เติบโตในเมืองหลวงจนวัยหนุ่ม วันหนึ่งครอบครัวตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่ จ.เชียงใหม่ ปลูกบ้านหลังใหม่ ความฝันของพลจึงเริ่มยึดมันไว้ที่ผืนแผ่นดินใหม่ผืนนี้

พลเริ่มศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะวิถีคนกับวิถีเกษตร กับคนรู้จักตามเวทีต่างๆ เริ่มเก็บประสบการณ์การทำเกษตรเท่าที่จะสามารถทำได้ พลเล่าว่า “เพราะเราไม่ได้เติบโตมากับวิถีเกษตรแต่ดันชอบแนวทางเกษตรซะงั้น เราจึงต้องสะสมต้นทุนชีวิตด้านนี้ให้มากกว่าคนอื่น”

“ผมเป็นคนที่เป้าหมายไม่ได้ชัดเจนในชีวิตสักเท่าไหร่ ขี้เกียจ ไม่ค่อยมีวินัย มีแค่ความคิดที่ว่าอยากอยู่ใกล้ๆ ครอบครัว อยากดูแลครอบครัวไปนานๆ และวิถีเกษตรก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดที่ผมทำมันได้ในตอนนี้ และเมื่อผมได้ลงมือเริ่มต้นมันก็ต้องเริ่มที่เกษตรอินทรีย์ไปเลย ยังไงดีหละ มันอาจเป็นแนวทางที่เราชอบชอบอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิม คือผมชอบธรรมชาติ ความสงบ และการดูแลสุขภาพ เพื่อทั้งตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ถึงแม้ทุกวันนี้ มันจะยังไม่ไปไม่ถึงความฝันที่ผมได้วางเอาไว้ แต่สิ่งที่ผมรู้สึกและสัมผัสมันได้คือ ผมได้มองเห็นเส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นแล้ว ที่เหลือก็แค่ อดทน สร้างวินัย พัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆ และเดินตามทางนั้นไปเรื่อยๆ อีกไม่นานเราจะได้อยู่กับวิถีที่เราฝันไว้ตั้งแต่ต้น วันนั้นผมจะพอเพียงในชีวิต ผมจะยั่งยืนบนวิถีเกษตรอินทรีย์ และผมจะอยู่กับมันอย่างเต็มภาคภูมิ”

นั่นคือเรื่องราวของชีวิตพลบางส่วน ถ้าเป็นละครที่เรามักคุ้นๆกับคำว่า ชีวิตมนุษย์ปกติเราต้องมีทั้งสนุก สุข เศร้า เคล้าน้ำตา แต่ชีวิตพลผมต้องบอกเลยว่ามีมากกว่า โอ้โฮ วี็ดว้ายยยย ช็อค จมดิ่ง ซึม หกเล้มระเนระนาด มากจริงๆ ขอบอก …. เอาไว้ประมาณนี้ก่อน ถ้าอยากรู้จัก อยากฟังเรื่องราวของเขามากกว่านี้ ผมอยากชวนไปฟัง “พล” บอกเล่าเรื่องราวของเขาที่มากกว่า….บนเวที “Talk คนรุ่นใหม่คืนถิ่น..แล้วไงต่อ”

12 กันยานี้ ณ The cowboy mall ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ บ่ายโมงเป็นต้นไป เข้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่ออนไลน์ที่
shorturl.at/ektvE
เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Ibox เพจ #อาสาคืนถิ่น
.
ชวนติดตามเรื่องราวของพลและเพื่อนๆของเขา ได้ที่เฟสบุ๊คเพจ #อาสาคืนถิ่น …แล้วพบกันครับ