มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

มอส. รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
เปิดรับสมัคร ผู้ประสาน(Coordinator) โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมบนฐานชุมชน (Capacity Building for Young Volunteer: Participatory Action on Community Base Research) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ระยะเวลาการทำงาน
15 ธันวาคม 2562-28 กุมภาพันธ์ 2564
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
2. พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย และลักษณะขององค์กรสามารถทำงานโดยลำพังและทำงานเป็นทีมได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
3. ทำงานเต็มเวลา และทำงานในวันหยุดได้
4. มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชน การทำงานพัฒนา การบริหารโครงการ
5. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
6. ใช้ภาษาในระดับทางการและกึ่งทางการได้ดี (โทรศัพท์ เขียนจดหมาย อีเมล พูดคุยกับผู้คน)
7. สามารถวางแผน ออกแบบการทำงาน บริหารจัดการโครงการ และแผนการใช้งบประมาณในโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปเป้าหมายของโครงการ
8. มีความสามารถในการพัฒนากรอบวิเคราะห์ หรือเรียบเรียงงานวิชาการ
9. สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
2. ประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาชิกโครงการ และกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ
3. จัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ/เก็บข้อมูลการสำรวจกึ่งงานวิจัย/จัดทำรายงานสรุปประมวลผลโครงการ
4. สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เป็งองค์กรที่สร้างพื้นที่และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ให้มีจิตสาธารณะ มีทักษะ ความรู้ทางสังคม โดยเฉพาะสถานการณ์สังคมของคนที่ถูกเอาเปรียบ เป็นพลเมือง (Active citizen) ที่เปลี่ยนแปลงตนเอง และมีส่วนการร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม (Change Agent) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่อง

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมบนฐานชุมชน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสามารถในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนสุขภาวะ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม(Participatory Action Research)”
2. รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเยาวชนในการพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมบนฐานชุมชน

โดยสรุปคือ 1) สร้างคน 2) สร้างความรู้ /เครื่องมือและ 3) สร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเพื่อชุมชนสุขภาวะที่มาจากการมีส่วนร่วม

ส่งจดหมายสมัครงาน/แนะนำตัว ประวัติส่วนตัว พร้อมหลักฐานการสมัครงานทั่วไปมาที่ : admin@thaivolunteer.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
- Inbox Facebook page : คลิ๊ก
- โทร  : 02-6910438 (จันทร์-ศุกร์ / เวลา 09.30-17.00)