มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service Foundation
ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com // ร่วมบริจาคสิ่งของ และสมทบทุนเป็นเงินบริจาค สู้ภัยโควิด-19 (ผู้บริจาคสามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้) โทร : 082 5142202 อีเมล์ : volunteerservice@gmail.com

ประกาศ 81 รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ฯ อาสานักสิทธิฯ รุ่น 15

ประกาศ “81 รายชื่อ”
ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เข้าร่วม
โครงการอาสาสม้ครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 15
(ไม่เรียงลำดับคะแนน) /
—————–
ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่างประกาศ

กนกพร ทองหยอด  กนกศักดิ์ ทับทอง  กฤษณะ ภูมิกระจ่าง  กามารูซามัน ยายอ  กิตติศักดิ์ กองทอง  กิตติศักดิ์ ตองอ่อน  จรัสรวี ไชยธรรม  จารุวรรณ จันทรประดิษฐ์  จิดาภา ติยะศิริตานนท์  จินตนา ประลองผล  จิรฐิตา ธรรมรักษ์  จิราวดี อยู่สบาย  จุฑามาส จินพละ  ชลนิภา ตาคำ  ชลิตา แก้วตุ้ย  ไชยศรี สุพรรณิการ์  ซูไฮนี ซาเด็ง  โซเฟีย หะระตี  ญาลิบ ศุภจินดากรณ์  ณัฎฉรียา ขันเงิน  ณัฏฐกมล มณีรัตน์  ณัฏฐนันทน์ โชติวงษ์  ณัฐฐา ธนบัตร  ณัฐณิชา นุ่มเดช  ณัฐดนัย พรมมา  ทรงกลด ศรีพิพัฒน์  ทิติยา รังมาตย์  ธนกฤต ช่างทอง  ธิดารัตน์ พูลเอม  ธีร์ แพงศรีละคร  นฤเบศ ทิมเดช  นันทชัย โยธา  นาฏาลี แดนมะตาม  เบญจมาศ หลีประเสริฐ  เบญจรงค์ ถิระผลิกะ  เบญจวรรณ คำบุดดา  ปณิธ ปวรางกูร  ปิยะธิดา จูวัฒนสำราญ  เผ่าไท ไทยงาม  พงศธร รตะเสรี  พศวีร์ ภริวัฒนโยธิน  พสธร อ่อนนิ่ม  พัชรินทร์ แพงสุพัฒน์  พิมพกานต์ วนาวิวัฒน์กุล  ไพรินทร์ พระสุข  ฟิตรีนา อาลี  ภาคภูมิ พันธวงค์  รัฐพล ก้อนคำ  รุ่งธญา สุปน  ฤดี สิผิวผาก  ฤทธิชัย ศรีคำ  ลลิตา สวัสดี  วรรณพร งามละม่อม  วรวรรณ ปัญญาภู  วรัญญา ขุนสุทน  วัทนพร หิรัญพต  สมรักษ์ แซ่เติ๋น  สมฤทัย ไชยฤกษ์  สัณหนัฐ สิทธิวุฒิวรพันธุ์  สัตตยา ผูกโพธิ์  สุจิตตรา ดวงบุญ  สุชาดา สุมาลี  สุนีย์ กรุมรัมย์  สุปรีดา ประดิษฐ์แท่น  สุวิษา สุดแดน  เสาวนีย์ ชมแดนไพร  หนึ่งฤดี ไชยชนะ  หัสษณีย์ บุญกัน  อนุธิดา พวงปัญญา  อภิญญา ผดุงโชค  อรรถเดช เปียอยู่  อรอุมา ชุมปัญญา  อัครเดช เครื่องคำ  อับดุลเลาะห์ สะมะแอ  อัศวลักษณ์ ราชพลสิทธิ์  อัสมะ อิแมดือระ  อานนท์ ผาสุก  อามีรา มะลี  อูลัยยะห์ บาโง๊ะ  ไอญวริญณ์ ฉัตรอภิวรณ  ฮาดียา สันสบู่
……
ให้ผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์ทั้ง 81 คน
สแกนบาร์โค้ด(ที่อยู่ในโปสเตอร์) เพื่อ
1. ยืนยันสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์(ในกลุ่มไลน์)
2. แจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ชื่อเล่น และเบอร์โทรกลับ
รายละเอียดต่างๆ ในการเข้าสัมภาษณ์
จะแจ้งหลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว
.
สอบถามเพิ่มเติมตามรายละเอียดในโปสเตอร์
.
รายละเอียดโครงการอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15
คลิกดูที่นี่

—————-

องค์กรทั้งหมด ที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 15
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

—————-

ชวนร่วมบริจาคกับเรา…เพื่อส่งต่อการแบ่งปัน
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม” ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 075-2142483
.
#40ปีมอส#40ปีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม #เมล็ดพันธุ์คืนถิ่นสู้วิกฤตโควิด19 #อาสาคืนถิ่น #เครือข่ายคนรุ่นใหม่กลับบ้าน #TVS #พันธุกรรมพื้นบ้าน #thaivolunteer #อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน #Youngmoves #อาสาสมัครนักวิจัยPAR