เยาวชนไทยใน “การเมืองทางตรง”

เยาวชนไม่ใช่กลุ่มคนที่สังคมสามารถจับลงไว้ในกล่องใบเดียวกันได้ ในเชิงหลักคิดพื้นฐาน เยาวชนให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ มีความเป็นขนบทางวัฒนธรรม มีความพยายามเป็นอิสระจากการชี้นำและการครอบงำแบบจารีตนิยม

การเมืองทางตรงเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้ปัญหาในระดับท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมการเมืองระดับชาติ เยาวชนหลายคนตกผลึกทางความคิด สามารถวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่ทางการเมืองแต่ละระดับ ขณะที่การเมืองทางตรงยังคงเป็นฐานสำคัญ เยาวชนได้พยายามช่วงชิงพื้นที่การเมืองเชิงสถาบัน เช่น การเมืองแบบเลือกตั้งผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กลไกการตรวจสอบนักการเมือง เยาวชนจำนวนหนึ่งยังเริ่มทำงานพรรคการเมืองโดยตรงเพื่อเพิ่มพื้นที่การต่อรองเชิงอำนาจและผลักดันวาระต่างๆ ซึ่งรวมถึงวาระของเยาวชนด้วย

จากการสำรวจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคมของเยาวชนหนึ่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ทำให้เห็นว่า แม้ในภาพรวมเยาวชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาอาจมีบทบาททางการเมืองในพื้นที่สาธารณะลดลง แต่เยาวชนยังคงเป็นหนึ่งในตัวแสดงสำคัญท่ามกลางการขับเคี่ยวทางสังคมการเมืองไทยยุคปัจจุบัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนไม่จำกัดอยู่แต่ละกลุ่มปัญญาชน นิสิต นักศึกษา แต่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกซอกมุมของสังคม

อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอีก 9 เรื่อง และดาวน์โหลดเนื้อหา/Pocketbook ทั้งเล่ม คลิกที่นี่