งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น-PAR

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)

มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนควบคู่การพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการหนุนเสริมองค์ความรู้และผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมและปฏิบัตการแก้ปัญหาชุมชนร่วมกับสมาชิกในชุมชน เครือข่ายและเจ้าหน้าที่จากองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น ด้วยการ สัมภาษเชิงลึก การใช้สุนทรียสนทนา การประชุมกลุ่มย่อยและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์กระบวนการ องค์ความรู้ กลไกการทำงาน และแนวทางเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่

1. เยาวชนเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา จ.ลำพูน
2. เยาวชนละอ่อน Home จ. พะเยา
3. เยาวชนรักษ์ยางเปา จ.เชียงใหม่ 
4. เยาวชนเครือข่ายนกนางนวล จ.ชุมพร
5. เยาวชนหัวไทรรักษ์บ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช 
6. กลุ่ม WE-LIFE จ.มหาสารคาม