Open Space


กิจกรรม Open Space เป็นกิจกรรมใหม่ ที่ไม่เคยได้ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของรุ่น 1 เลย ในแต่ละโมดูลของรุ่น 1 การพูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงประเด็นที่เราสนใจจริงๆ จะใช้เวลาในช่วงพักผ่อนที่มีน้อยนิดในแต่ละวันกับบรรยากาศของวงธรรมชาติ  หลายครั้งกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบไว้ไม่ได้ตอบสนองความต้องการหรือสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด

สำหรับรุ่น 2 กิจกรรม Open Space จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการเก็บตกสิ่งที่หล่นหายไปจากกระบวนการ เช่น ความคิดบางเรื่องและตัวตนของเพื่อนแต่ละคน คำถามหรือความสงสัยที่มีต่อกระบวนการ คำถามหรือความสงสัยที่มีต่อประเด็นที่ถูกแลกเปลี่ยนในกระบวนการ หรือแม้แต่การเช็คหรือตามสถานการณ์หรือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้แก่กันและกัน ซึ่งรวมไปถึงประเด็นล่อแหลม มืดดำ ที่คนในสังคมไทยไม่กล้าพูดถึงมัน

การแลกเปลี่ยน ปะทะสังสรรค์ ใน Open Space ทำให้เราสะดวกใจที่จะพูดได้ทุกเรื่องและรับฟังได้จากทุกคน อาจถือได้ว่า Open Space เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญของผู้เข้าร่วม หน้าที่ของมัน นอกจากจะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่แห่งการรับฟังแล้ว ยังเป็นเสมือนหน้าต่างใบใหญ่ ให้เราได้เปิดออกไปเผชิญกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดอีกด้วย
———————————————
เตอร์อนุวัฒน์ พรหมมา/คนรุ่นใหม่ จ.ขอนแก่น : เขียน
โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม