มูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงาน (MWRM)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงาน (The Migrant Workers Rights Network)
Facebook : MWRM 

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทย 1.ช่วยเคสให้เข้าถึงสิทธิได้รับสิทธิเมื่อถูกละเมิด 2.อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 3.จัดตั้งให้แรงงานสามารถรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรอง 4.รับสมัครสมาชิก 4.เก็บข้อมูลวิจัย 5.การสร้างแกนนำหญิง 6.การสร้างแกนนำในโรงงานและในแต่ละพื้นที่ 7. เคลื่อนไหวรณรงค์ร่วมกับขบวนการแรงงานไทยประเด็นแรงงาน 8. ทำงานร่วมกับภาคีต่างๆรวมถึงนักธุระกิจด้วย

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. สนับสนุนให้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิแรงงาน สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม ตามที่กำหนดในกฎหมายและมาตรฐานสากลต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประสบการณ์ด้านสิทธิแรงงาน  สิทธิมนุษยชน  ด้านสังคมสงเคราะห์  และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน
3. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านการศึกษาแก่บุตรหลานแรงงาน ช่วยเหลือเฉพาะหน้าเมื่อเกิด สภาวะภัยพิบัติในพื้นที่
4. เพื่อจัดหาทุนและประโยชน์อื่นใด ให้กับมูลนิธิสิทธิแรงงาน
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. ช่วยเคสให้เข้าถึงสิทธิได้รับสิทธิเมื่อถูกละเมิด
2. อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
3. จัดตั้งให้แรงงานสามารถรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรอง
4. รับสมัครสมาชิก
5. เก็บข้อมูลวิจัย
6. การสร้างแกนนำหญิง
7. การสร้างแกนนำในโรงงานและในแต่ละพื้นที่
8. เคลื่อนไหวรณรงค์ร่วมกับขบวนการแรงงานไทยประเด็นแรงงาน
9. ทำงานร่วมกับภาคีต่างๆรวมถึงนักธุระกิจด้วย

โครงการที่ขอรับอาสาสมัคร
โครงการผู้หญิงกับสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างแกนนำหญิง/ให้ผู้หญิงเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ

กิจกรรมของโครงการ
1. เก็บข้อมูลวิจัยสถานการณ์แรงงานแรงหญิง กับรายได้/ผลกระทบความรุนแรง
2. ผลิตสื่อประเด็นการคุกครามความรุนแรงทางเพศ
3. ให้ความรู้ภาวะผู้นำหญิง4.ช่วยเหลือเคสผู้หญิง

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
แรงงานข้ามชาติหญิง

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
ช่วยทำบันทึก เก็บประเด็นในการอบรมหรือเวลาลงพื้นที่ / ช่วยเก็บข้อมูลงานวิจัย / ช่วยเรื่องผลิตสื่อ

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
ช่วยทำบันทึก เก็บประเด็นในการอบรมหรือเวลาลงพื้นที่ / ช่วยเก็บข้อมูลงานวิจัย / ช่วยเรื่องผลิตสื่อ

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน เปิดโอกาสให้น้องได้เรียนรู้สถานการแรงงานข้ามชาติ

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
การปฏติบัตงานร่วมกัน กับสถานการณ์จริง

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16