เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)

ชื่อองค์กร : เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)
Facebook : สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
รณรงค์ประเด็นการบริหารจัดการที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ทรัพยากรและระบบการผลิตที่ยั่งยืนโดยประชาชน

วัตถุประสงค์ขององค์กกร
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
2. พัฒนากลไกความร่วมมือในการจัดการที่ดินและทรัพยากร
3. พัฒนาสถาบันการเรียนรู้ด้านสิทธิที่ดินประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต้นแบบจำนวน 2 แห่ง

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมการจัดการที่ดินจำนวน 4 พื้นที่
2. รณรงค์ติดตามปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินของ คปอ. 36 กรณี
3. รณรงค์เผยแพร่และสื่อสารสาธารณะ
4. จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและอธิปไตยทางอาหาร
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสาระสนเทศทางภูมิศาสตร์

ข้อท้าทายขององค์กร
การพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ด้านสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในฐานเป็นแหล่งเรียนรู้ บ่มเพาะผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ และเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเกษตรกรและอธิปไตยทางอาหาร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจการตลาดและการสร้างอธิปไตยทางอาหารในพื้นที่หลักของเครือข่ายจำนวน 2 แห่ง

กิจกรรมของโครงการ
1. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2. การสนับสนุนแผนการพัฒนาระบบการผลิตของสมาชิก
3. การพัฒนาสถาบันการเรียนรู้และตลาดเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1. ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
2. อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์กิจกรรมของโครงการในพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง
2. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงานของเครือข่าย

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
1. ติดตามการพัฒนาระบบการผลิตในพื้นที่สมาชิก 2 แห่ง(ชุมชนบอกแก้ว 123 รายและไทรทอง 167 ราย)
2. พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 แห่งได้แก่ชุมชนบอกแก้วและวิสาหกิจมันสำปะหลังชุมชนอุทยานไทรทอง
3. สนับสนุนตลาดเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนบ่อแก้ว และสถาบันการเรียนรู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกินประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนพื้นที่แปลงรวมชุมชนบ่อแก้ว

พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
2. ชุมชนซอกตะเคียน / ชุมชนหนองผักแว่น / ชุมชนหินรู อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
1. ที่พัก(พักที่สำนักงาน และพักในหมู่บ้านที่เข้าไปทำงาน)
2. ค่าสวัสดิการสุขภาพ 500 บาท/เดือน

คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. มีจุดยืน/ท่วงทำนองประชาธิปไตย
2. สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้
3. มีทักษะในการทำงานข้อมูล

ความคาดหลังต่ออาสาสมัคร
สนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ในพื้นที่เป้าหมายโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
1. ประชุมผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง
2. ประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 3 เดือน/1 ครั้ง
3. สนับสนุนการทำงานในระดับพื้นที่
4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะการทำงานตามสถานการณ์

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16