องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16

1. สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม(JELI)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

2. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน(TLHR)
(รับอาสาสมัคร 2 คน) คลิกดูรายละเอียด

3. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)
คลิกดูรายละเอียด

4. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ(HomeNet)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

5. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAW)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

6. Protection International(PI)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

7. Amnesty International Thailand(AI)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

8. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)
(รับอาสาสมัคร 2 คน) คลิกดูรายละเอียด

9.มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
(รับอาสาสมัคร 2 คน)คลิกดูรายละเอียด

10. มูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ(MWRN)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

11. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม(CrCF)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

12. มูลนิธิชีววิถี (Biothai)
(รับอาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

13. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน(ThaiTGA)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

14. กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

15. มูลนิธิชุมชนไท(CTF) 
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

16. ขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย(PDMT)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

17. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

18. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน(CRC)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

19. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่(PPM)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

20. ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น(CPCR)
(รับอาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

21. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม(GreenNews)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

22. อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย(AAT)
(รับอาสาสมัคร 1 คน) คลิกดูรายละเอียด

.
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน   
คลิกสมัคร รุ่น 16