มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet)

ชื่อองค์กร  : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet)
Website : http://www.homenetthailand.org/
Facebook : https://www.facebook.com/flepth.official

วัตถุประสงค์ขององค์กร
มูลนิธิ ฯมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย  ผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  และลูกจ้างทำงานบ้าน  โดยกิจกรรมที่ผ่านมาประกอบด้วย
1. งานศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยะวข้องกับแรงงานนอกระบบ
2. งานรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย
3. งานพัฒนาศักยภาพของแรงงานนอกระบบในด้านต่างๆ
4. ส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่รัฐจัดให้ และการพัฒนาสวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบ
5. รณรงค์ทางกฎหมายและนโยบาย

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1
. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย ลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ทำการผลิตที่บ้าน ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย แรงงานนอกระบบอื่นๆ
2. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาเมือง ที่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ทำการผลิตที่บ้าน
4. รณรงค์การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยอย่างมีส่วนร่วมในกรุงเทพมหานคร
5. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน และการใช้สัญญาจ้างงาน
6. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการคิดค่าจ้างรายชิ้นที่เป็นธรรม
7. รณรงค์การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมลูกจ้างทำงานบ้าน

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
รณรงค์การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยอย่างมีส่วนร่วมในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยของรัฐบาล
2. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ในการรณรงค์และเจรจาต่อรองกับภาครัฐให้เกิดการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยอย่างมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมให้เกิดการเจรจาทางนโยบาย (policy dialogues)ระหว่างผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย กรุงเทพมหานครและรัฐบาล

กิจกรรมของโครงการ
1. ให้คำปรึกษาแนะนำในการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อให้พัฒนาเป็นองค์กรในระบบฐานข้อมูล
2. ฝึกอบรมเรื่องการรณรงค์ การเจรจาต่อรอง การเจรจาทางนโยบายแก่ผู้นำเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. รณรงค์กับภาครัฐ และสังคม เรื่องสิทธิในการเข้ามาอยู่และทำมาหากินในเมือง (right to live and work in the city )
4. ส่งเสริมการพัฒนากฎหมายและนโยบายเรื่องการค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเมือง

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
สหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร 1,500 คน

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
ให้คำปรึกษา แนะนำทางกฎหมายและนโยบายแก่สมาชิกเครือข่าย

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ ในการให้คำปรึกษาแนะนำในการรณรงค์ทางกฎหมายและนโยบายแก่ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยภายใต้เครือข่าย

พื้นที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตประเวศ เขตบางรัก เขตพระนคร เขตบางขุนเทียน  เขตราษฏร์บูรณะ เขตบางบอน

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
1. มีเบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด
2. วันหยุดชดเชยกรณีทำงานในวันหยุด

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
1. สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ในพื้นที่ได้
2. สนใจการพัฒนากฎหมายและนโยบายพื้นที่สาธารณะ สำหรับแรงงานนอกระบบ
3. มีความรู้และความสนใจเรื่องกฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยในเขตเมือง
4. มีความสามารถในการให้ความรู้ และสื่อสารประเด็นกฎหมายนโยบายแก่กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
เข้าใจสภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบในเขตเมือง รวมถึงสิทธิของการใช้พื้นที่สาธารณะในการประกอบอาชีพของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
1. ให้ความรู้เรื่องการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ตามนโยบายของรัฐที่ผ่านมา
2. ให้ความรู้เรื่องการต่อสู้ของเครือข่ายที่ผ่านมา
3. ให้อาสาสมัครรวบรวมกฎหมาย นโยบาย การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยจากประเทศต่างๆ
4. ให้อาสาสมัครพัฒนาข้อเสนอทางกฎหมายและนโยบายที่เหมาะกับการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยใน กทม.

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16