มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)

(ข้อมูลรอปรับปรุง)
ชื่อองค์กร :
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่นๆ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์การต่างๆ ในการสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้  ชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน โดยมีการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ สนับสนุนบุคคลที่เข้าไปทำงานกับชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ ด้วยความอุทิศตนและศรัทธาดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่น ๆ

กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบันทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขามีการดำเนินงานในเรื่องของ งานพัฒนาสิทธิสถานะผู้เฒ่าไร้สัญชาติและกลุ่มคนที่ขาดสิทธิในการดำเนินชีวิตประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสุขภาวะและการบริโภคของเยาวชนชุมชน งานสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง เป็นต้น

โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้เฒ่าไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในพื้นที่พรมแดนไทย-พม่า และ ไทย-ลาว

เป้าประสงค์ของโครงการ
“ผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ” เข้าถึงกระบวนการพิสูจน์ และพัฒนาสถานะบุคคล เพื่อการเข้าถึงสิทธิสุขภาพและสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ
2. เพื่อทดสอบ และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ

กิจกรรม
1. เก็บข้อมูลทำกรณีศึกษา ของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย คือ พรมแดนไทยพม่า และพรมแดนไทยลาว จังหวัดเชียงราย รวม 6 กรณี และหนุนเสริมการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการสำหรับการพัฒนาสถานะบุคคล สำหรับกลุ่มผู้เฒ่าไร้สัญชาติ
2. พัฒนาและผลักดันข้อเสนอทางวิชาการ ต่อนโยบายและกระบวนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้สัญชาติ อาทิ คณะทำงาน ทำงานร่วมกับนักวิชาการด้านกฎหมายสถานะบุคคล โดยเฉพาะ บางกอกคลินิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอทางวิชาการในประเด็นอายุของการเป็นผู้เฒ่า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยทำงานร่วมกับภาคี นักวิชาการ และจัดเวทีร่วมกับนักวิชาการและประสานนโยบาย ประชุมหารือ พร้อมทั้งการประสานงานในระดับนโยบาย
3. เวทีสุขภาวะและสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นการต่อยอดการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาผู้เฒ่าไร้สัญชาติ ในบริบทต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างให้เป็นเวทีที่ชุมชน-ผู้ประสบปัญหา ได้พบกับภาครัฐ ทั้งฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ (ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด) และระดับนโยบายประเทศ โดยที่ผ่านมางานดังกล่าวในทุกครั้งได้รับความสนใจ และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยในเวทีจะมีการนำเสนอกรณีศึกษาที่ชัดเจน รวมทั้งมีข้อเสนอทางวิชาการที่เป็นรูปธรรม และเกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
4. งานสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจของสังคม ส่งข้อมูล-สถานการณ์เด่นและกรณีศึกษาให้แก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู้เฒ่าหรือผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสถานะขาดสิทธิอยู่ในสถานะ ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  ในกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มคนที่ตกสำรวจ
2.กลุ่มที่มีบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 เป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีสถานะทางทะเบียน และ
3.กลุ่มที่มีบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 0 ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยถาวร
“ผู้เฒ่าไร้สัญชาติเหล่านี้จะมีปัญหาในการขอรับบริการต่างๆ จากรัฐ โดยเฉพาะการบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันก็ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพราะตามกฎหมาย ผู้ที่มีสิทธิได้เบี้ยผู้สูงอายุจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมายหลักคือการพิสูจน์หลักฐานว่า ผู้เฒ่าเหล่านี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเพื่อขจัดปัญหาเรื่องความไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้แก่ผู้เฒ่าในประเทศไทย โดยให้เริ่มในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นอำเภอต้นแบบในการหาแนวทางแก้ปัญหา

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานพัฒนาสิทธิสถานะบุคคลผู้เฒ่าไร้สัญชาติ  ในหมู่บ้านเป้าหมายใน จ.เชียงราย งานสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม และงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
ร่วมในการทำงานของโครงการพัฒนาสถานะบุคคลผู้เฒ่าไร้สัญชาติ และงานอื่นๆ ของมูลนิธิ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
เขตพื้นที่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภออื่นๆใน จังหวัดเชียงราย

คุณสมบัติอาสาสมัคร
– มีจิตใจรักในงานเชิงสังคม มีจิตสาธารณะ
– ต้องการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานเพื่อสังคม
– มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบต่างๆ ทั้งใช้แรงงานกาย และแรงสมอง
– สนุกกับความท้าทายของงาน
– เห็นความสำคัญของงานในทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่คนขับรถ แม่บ้าน แม่ครัว เสมียน งานข้อมูล และงานบริหาร
และพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ

……
25 องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16     รายละเอียดโครงการ   คลิกสมัคร รุ่น 16