สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม(GreenNews)

ชื่อองค์กร : สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม(GreenNews)
Website : https://greennews.agency/
Facebook https://www.facebook.com/greennewsagency

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
สื่อสารมวลชนด้านข่าวสิ่งแวดล้อมทุกประเด็น

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. ดำเนินการผลิตเนื้อหาและนำเสนอความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สาธารณะควรรับรู้สู่สาธารณะด้วยกระบวนการทำข่าวและคุณภาพผลงานข่าวตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมานักสื่อสารมวลชน นำเสนอในรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของสำนักข่าว
2. สนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในการสร้างเครือข่ายนักข่าวสิ่งแวดล้อมและผู้สื่อข่าวสายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมในหมู่นักข่าว เป็นเวทีกลางในการติดต่อกับแหล่งข่าวและให้นักข่าวสายสิ่งแวดล้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจนำไปสู่การคิดประเด็นข่าวใหม่ๆ เพื่อให้ข่าวสิ่งแวดล้อมสร้างผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมและได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ รวมทั้งให้ผู้คนในสังคมตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1.ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในทุกประเด็น และคัดเลือกประเด็นสำคัญนำมาผลิตข่าวสิ่งแวดล้อม นำเสนอผ่านช่องทางเว็บไชด์ของสำนักข่าว พร้อมช่องทาง Social media ในรูปแบบหลากหลายตามความเหมาะสม (ข่าว สัมภาษณ์ Facebook Live รายงานพิเศษ บทวิเคราะห์ ภาพ วิดีโอ ฯลฯ)
2. สนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักข่าวสิ่งแวดล้อมภายใต้ชมรมฯ อาทิ กิจกรรมเสวนา สัมมนา พานักข่าวลงพื้นที่ ฯลฯ

ความท้าทายขององค์กร
1. การดำเนินการผลิตเนื้อหาข่าวสิ่งแวดล้อมให้ได้คุณภาพ ปริมาณและมาตรฐานตามวัตฤสำนักข่าว ภายใต้ข้อจำกัดด้านกำลังคน กำลังงาน และกำลังเงินของธรรมชาติขององค์กรไม่แสวงกำไรอย่างชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
2. การแสวงหารูปแบบการสนับสนุนและส่งเสริมความแข็งแรงและการเติบโตของเครือข่ายนักข่าวสิ่งแวดล้อม ภายใต้ทิศทางการดำเนินการของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิ และความยั่งยืนให้กับสังคม รวมถึงเป็นพื้นที่ฝึกฝนการทำงานรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องแก่คนรุ่นใหม่

กิจกรรมของโครงการ
1. รายงานข่าว / บทความพิเศษ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2. ทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิ โอคลิป อิน โฟกราฟฟิค หรือ พอดแคส ในประเด็นสิ่งแวดล้อม
3. จัดกิจกรรมเสวนา การลงพื้นที่ทำข่าว หรือค่ายให้ความรู้อื่นๆ ด้านการทำข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ประชาชนทั่วไป

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
เป็นหนึ่งในทีมนักข่าว กองบรรณาธิการ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
1. ทำข่าวสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านรูปแบบงานเขียนและอินโฟกราฟฟิกและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งการทำงานข้อมูลประเด็นข่าว การลงพื้นที่ สัมภาษณ์ เข้าร่วมฟังเสวนา แปลข่าว เขียน/ผลิตข่าวออกมาในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักข่าว GreenNews
2. ร่วมบริหารจัดการเว็บไชต์และโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews
3. ประสานงานและร่วมจัดกิจกรรมของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมจัดเสวนาสาธารณะประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าว ฯลฯ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330 และทั่วประเทศไทย ตามหมายข่าว และความจำเป็นของการทำงาน

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
– ค่าเดินทางและค่าอาหาร กรณีเดินทางลงพื้นที่ชุมชนตามภารกิจที่องค์กรมอบหมาย
– ค่าโทรศัพท์

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
1. มีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. มีความสนใจในการสื่อสาร และงานสื่อมวลชน
3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานด้านต่อไปนี้
@ การเขียน (ไม่จำเป็นต้องเรียนคณะวารสารศาสตร์
@ การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
@ การถ่ายภาพพื้นฐาน
@ การใช้งานและการจัดการโซเชียลมีเดียพื้นฐาน
@ การทำงานผ่านช่องทางออนไลน์
4. สามารถไปทำงานลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติอื่นๆ ประกอบการพิจารณา
1. ทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อ
2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ
3. ทักษะหรือประสบการณ์ด้านงานข่าว โดยเฉพาะข่าวสิ่งแวดล้อม
4. ทักษะการวิจัยข้อมูล

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
1. กระตือรือร้น เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ คิดเป็นตรรกะ (เป็นระบบเหตุผล)
2. มีความรับผิดชอบ มีวินัย
3. สามารถทำงานเดี่ยวและทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้
4. สนใจในงานสื่อสารและสิ่งแวดล้อม

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
@ แนวคิด : เรียนรู้ผ่านการทำงานจริง
วิธีการ :
1. สร้างความพร้อมด้านวิธีคิดพื้นฐานแและประเด็นที่จำเป็นต่อการทำงาน อาทิ สิทธิมนุษยชนกับสิ่งแวดล้อม บทบาทสื่อกับสิทธิมนุษยชนและการรับรู้ของสาธารณะ เป็นต้น ผ่านการแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ และการทำงานจริง
2. สร้างความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานที่จำเป็นแก่การทำงาน (อาทิ การทำข่าวพื้นฐาน การจับประเด็น การตั้งคำถาม การสัมภาษณ์ การสื่อสารออนไลน์ สื่อใหม่ฯลฯ)
3. ลงมือทดลองทำจริง ภายใต้การให้คำปรึกษาของทีมกอง บก.
4. ลงมือทำข่าวจริง จากข่าวรายวัน สู่การนำเสนอข่าวที่ลึกและมากมุมมองขึ้น สู่การทำข่าวแบบสืบสวนสอบสวน (Investigative Journalism) การทำข่าวบนฐานข้อมูล (Data Journalism)
5. พัฒนานำเสนอข่าวในแพลตฟอร์มที่มากขึ้นจากงานเขียนสู่ช่องทางมัลติมีเดียภายใต้แพลตฟอร์มของสำนักข่าวฯ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายยิ่งขึ้น
6. ลงสนามข่าวจริงเต็มตัว และพัฒนาความแหลมคมทั้งในเชิงประเด็นและชั้นเชิงการนำเสนอให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
7 . ระหว่างกระบวนการ 1-6 จะร่วมกิจกรรมของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม ส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับของสำนักข่าวอย่างมากอยู่แล้ว ซึ่งจะเปิด โอกาสให้ได้รู้จักและทำงานร่วมกับสมาชิกและเครือข่ายของชมรมฯ ไปด้วย

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16