โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน(อาสาคืนถิ่น)

“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง   มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)  และองค์กรภาคี เช่น วิทยาลัยบริหารศาสตร์/มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน สถาบันการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน นักวิชาการและนักกิจกรรม มีความมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นที่จะกลับไปทำงานในบ้านเกิดของตนเอง หรือมีความตั้งใจที่จะตั้งถิ่นฐานในบ้านเกิดของตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนยั่งยืน พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง  พัฒนาสัมมาชีพที่ร่วมกับชุมชน  เช่น การทำเกษตรอินทรีย์  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานทอ งานจักสาน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชน เป็นต้น  มีวาระการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา 1 ปี

สิ่งดีๆ ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในเนื้อหาที่สำคัญคือ  การศึกษาชุมชน เกษตรอินทรีย์ เกษตรนิเวศน์
2. ได้เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นอาสาสมัคร
3. ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโครงการ
4. ได้รับการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (SE) รวมทั้งการสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนกันและกันต่อไปในระยะยาว
5. ได้รับสนับสนุนทุนยังชีพรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา  6 เดือน
6. ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการทำโครงการในชุมชน  วงเงิน 10,000 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., เทียบเท่า หรือสูงกว่า
– มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป (งาน หรือ กิจกรรมสังคมที่ทำอย่างต่อเนื่อง)
-มีภูมิลำเนาใน 22 จังหวัดภาคอิสาน
– มีความตั้งใจกลับบ้าน มีใจในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
– เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการตั้งถิ่นฐาน อยู่อาศัยในภาคอีสาน
– มีบุคคลหรือองค์กรที่รู้จักท่านดี  ลงนามรับรองการสมัครของท่าน

รายละเอียดการรับสมัครในแต่ละรุ่น
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ
2. เขียนเรียงความตามหัวข้อที่โครงการกำหนด เช่น “ฝันของฉัน กับการคืนถิ่นบ้านเกิด ” ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 (ฟอนต์ 16)
3. ส่งใบสมัคร(แนบรูปถ่ายผู้สมัครและหนังสือรับรองที่มีลายเซ็นผู้รับรอง) พร้อมเรียงความกลับมาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ภายในวัน-เวลาที่กำหนด
4. เปิดรับสมัคร ปีละ 1 รุ่น
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก(โดยพิจารณาจากใบสมัคร) จะถูกเรียกเข้ารอบสัมภาษณ์
6. ผู้ที่ผ่านรอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศตามวันเวลาที่ทางโครงการกำหนด  และสามารถเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตลอดวาระการเป็นอาสาสมัคร
7. ตลอดวาระของการเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครจะกลับไปปฏิบัติงานในชุมชนตนเอง โดยโครงการจะจัดการเรียนรู้ให้กับอาสาสมัครเป็นระยะๆตลอดวาระอาสาสมัคร  โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถพัฒนาตนเอง สามารถสร้างสัมมาชีพร่วมกับชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน และสานเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป การเรียนรู้ประกอบด้วยการอบรม-สัมมนาที่จะได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่น ประมาณ 4 ครั้ง คือ
7.1 ปฐมนิเทศ  6 วัน  ได้รู้จักเพื่อน  เรียนรู้วิเคราะห์สังคม ชุมชน บริบทของอิสาน  สร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้าน   เรียนรู้เครื่องมือการศึกษาชุมชน  และบทบาทการเป็นอาสาสมัคร  มีโจทย์กลับไปศึกษาในชุมชนตนเอง และประเด็นที่จะพัฒนาเพื่อสร้างฐานยังชีพร่วมกับชุมชน
7.2 การสัมมนาครบ 3 เดือน 4-5 วัน  แลกเปลี่ยนงาน ความคิด ชีวิต จิตใจ /อาสาสมัครเสนอผลการศึกษา และประเด็นสนใจ  เรียนรู้เรื่องการประกอบการทางสังคม  ฯลฯ
7.3 การสัมมนาครบ  6  เดือน 4-5 วัน    แลกเปลี่ยนงาน ความคิด ชีวิต จิตใจ /เรียนรู้การพัฒนาและเขียนโครงการ  เพื่อทำโครงการในชุมชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างฐานยังชีพร่วมกับชุมชน
7.4 การสัมมนาครบวาระ  อาสาสมัครนำเสนอผลการทำโครงการ และบทเรียนการปฏิบัติงานในชุมชน และแผนอนาคตหลังครบวาระ

นอกจากนี้อาสาสมัครยังจะได้รับโอกาสการเรียนรู้ในประเด็นที่สนใจด้วย และในระหว่างการปฏิบัติงานในชุมชน จะมีพี่เลี้ยงติดตาม   หรือ มีการ Coaching ในเรื่องที่อาสาสมัครกำลังพัฒนา

หมายเหตุ   ประเด็นในการเรียนรู้  มีการปรับให้สอคล้องความสนใจ  บริบทของอาสาสมัคร