โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน(อาสาคืนถิ่น)

“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน”  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง   มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)  เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอิสาน และ  สถาบันการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน   มีความมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นที่จะกลับไปทำงานในบ้านเกิดของตนเอง หรือมีความตั้งใจที่จะตั้งถิ่นฐานในภาคอิสาน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนยั่งยืน   พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง  พัฒนาสัมมาชีพที่ร่วมกับชุมชน  เช่น การทำเกษตรอินทรีย์  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานทอ งานจักสาน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชน เป็นต้น  มีวาระการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา  9 เดือน

สิ่งดีๆ ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในเนื้อหาที่สำคัญคือ  การศึกษาชุมชน เกษตรอินทรีย์ เกษตรนิเวศน์
2. ได้เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นอาสาสมัคร
3. ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโครงการ
4. ได้รับการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (SE) รวมทั้งการสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนกันและกันต่อไปในระยะยาว
5. ได้รับสนับสนุนทุนยังชีพรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา  6 เดือน
6. ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการทำโครงการในชุมชน  วงเงิน 10,000 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., เทียบเท่า หรือสูงกว่า
– มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป (งาน หรือ กิจกรรมสังคมที่ทำอย่างต่อเนื่อง)
-มีภูมิลำเนาใน 22 จังหวัดภาคอิสาน
– มีความตั้งใจกลับบ้าน มีใจในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ในภาคอิสาน
– เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการตั้งถิ่นฐาน อยู่อาศัยในภาคอีสาน
– มีบุคคลหรือองค์กรที่รู้จักท่านดี  ลงนามรับรองการสมัครของท่าน

รายละเอียดการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเขียนใบสมัคร)
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ
2. เขียนเรียงความเรื่อง “ฝันของฉัน กับการคืนถิ่นบ้านเกิด ” ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 (ฟอนต์ 16)
3. ส่งใบสมัคร(แนบรูปถ่ายผู้สมัครและหนังสือรับรองที่มีลายเซ็นผู้รับรอง) พร้อมเรียงความกลับมาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ภายในวัน-เวลาที่กำหนด
4. เปิดรับสมัคร วันนี้ –   20  มกราคม  2563 (ขยายระยะเวลารับสมัครถึง 31 มกราคม 2563)
5. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก (พิจารณาจากใบสมัครและเรียงความเป็นหลัก)วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านช่องทางดังนี้
– Facebook page : อาสาคืนถิ่น
– Facebook page : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-Thai Volunteer Service
–  Website : https://www.thaivolunteer.org

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะถูกเรียกเข้ารอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
7. ผู้ที่ผ่านรอบสัมภาษณ์ทั้ง 15 คน จะต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศทุกวันระหว่าง วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์  2563  และสามารถเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตลอดวาระ 9 เดือน
8. ตลอด 9 เดือน อาสาสมัครจะกลับไปปฏิบัติงานในชุมชนตนเอง     โครงการฯ จัดการเรียนรู้ เป็นระยะๆตลอดวาระ   โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถพัฒนาตนเอง สามารถสร้างสัมมาชีพร่วมกับชุมชน   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน และสานเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งต่อไป   การเรียนรู้ประกอบด้วยการอบรม-สัมมนาที่จะได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมรุ่น ประมาณ 4 ครั้ง คือ
8.1 ปฐมนิเทศ  6 วัน  ได้รู้จักเพื่อน  เรียนรู้วิเคราะห์สังคม ชุมชน บริบทของอิสาน  สร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้าน   เรียนรู้เครื่องมือการศึกษาชุมชน  และบทบาทการเป็นอาสาสมัคร  มีโจทย์กลับไปศึกษาในชุมชนตนเอง และประเด็นที่จะพัฒนาเพื่อสร้างฐานยังชีพร่วมกับชุมชน
8.2 การสัมมนาครบ 3 เดือน 4-5 วัน  แลกเปลี่ยนงาน ความคิด ชีวิต จิตใจ /อาสาสมัครเสนอผลการศึกษา และประเด็นสนใจ  เรียนรู้เรื่องการประกอบการทางสังคม  ฯลฯ
8.3 การสัมมนาครบ  6  เดือน 4-5 วัน    แลกเปลี่ยนงาน ความคิด ชีวิต จิตใจ /เรียนรู้การพัฒนาและเขียนโครงการ  เพื่อทำโครงการในชุมชนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างฐานยังชีพร่วมกับชุมชน
8.4 การสัมมนาครบวาระ  อาสาสมัครนำเสนอผลการทำโครงการ และบทเรียนการปฏิบัติงานในชุมชน และแผนอนาคตหลังครบวาระ

นอกจากนี้อาสาสมัครยังได้รับโอกาสการเรียนรู้ในประเด็นที่สนใจด้วย และในระหว่างการปฏิบัติงานในชุมชน จะมีพี่เลี้ยงติดตาม   หรือ มีการ Coaching ในเรื่องที่อาสาสมัครกำลังพัฒนา

หมายเหตุ   ประเด็นในการเรียนรู้  มีการปรับให้สอคล้องความสนใจ  บริบทของอาสาสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิ๊กที่นี่

ส่งใบสมัครกลับมาที่ : admin@thaivolunteer.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม  โทร 02-6910437
————–
นาย   087-0267343
เมย์    087-7737375
เปี้ยว  089-8619627