โครงการพลเมืองอาสา

โครงการพลเมืองอาสา เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปในสังคมที่มีจิตใจต้องการช่วยเหลือสังคม ให้ได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆ มาทำกิจกรรมอาสาสมัคร โดย มอส. จะมีบทบาทในการประสานพื้นที่ และกิจกรรม เพื่อให้อาสาสมัครที่มีใจอยากทำงาน “อาสาสมัครเพื่อสังคม” สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมได้

โดยงานอาสาสมัครนั้น เปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้ทำกิจกรรมอาสาสมัครที่หลากหลายกิจกรรม รูปแบบ เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อกลุ่มด้อยโอกาส กิจกรรมส่งเสริมงานพัฒนา กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน อาทิ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ให้สถานสงเคราะห์เด็ก กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา กิจกรรมอาสาสร้างสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น