โครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาแกนนำเยาวชนที่มีต้นทุนประสบการณ์มาแล้วระดับหนึ่ง เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพแกนนำเยาวชนไปสู่วุฒิภาวะของการเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Change Agent) โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้(หลักสูตร)ที่เหมาะกับวัย สร้างเครือข่ายเยาวชนและภาคีความร่วมมือที่เข้มแข็ง สร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวทางสังคมของเยาวชนโดยเยาวชน เพื่อส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย

โครงการนี้จึงให้ความสำคัญที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและฝึกฝน ด้วยการเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ และการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเครื่องมือวิธีการที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการค้นพบตนเอง ซึ่งก็คือ “ปัญญาแห่งการตื่นรู้” ด้วยพลังเยาวชนในการสร้างทางเลือก ทางออก เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยศักยภาพในตัวของมนุษย์นั้นเอง

“ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพและพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่ในการก้าวเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงสังคม”

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อสร้างเยาวชนที่มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ทางสังคม มีทักษะชีวิต มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในกลุ่มเยาวชนและองค์กรภาคีที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน ที่มาจากหลายภาคส่วนในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง เพื่อพัฒนางาน ตนเอง และร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน
  3. เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ
  4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม