มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAW)

ชื่อองค์กร : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม(EnLAWThai Foundation-EnLAW)
เว็บไซต์ : http://enlawfoundation.org/newweb/
Facebook : มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม-EnLAW

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม กฎหมายและคดีสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและชุมชนให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อคุ้มครองสุขภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่
2. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้สิทธิในกระบวนการยุดิธรรมทางสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันหรือเยียวยาผลกระทบความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3. เพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังดับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย และผลักดันให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมยิ่งขึ้น

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อสนับสนุนการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การขอข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการอนุมัติอนุญาตโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน เช่น เหมืองแร่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม การให้ความช่วยเหลือในการฟ้องดำเนินคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม โดรงการพัฒนาขนาดใหญ่ หรือกฎระเบียบที่ละเมิดต่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม การรวบรวมและสื่อสารนำเสนอข้อมูลปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการละเมิดสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม และการอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนและนักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
– ช่วยดันคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง และศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อนำมาปรับใช้และร่วมถกเถียงแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ในการทำคดีสิ่งแวดล้อม
– ศึกษาบทเรียนและประสบการณ์การทำคดีสิ่งแวดล้อมและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
– มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรอบรมเผยแพร่กฎหมายให้กับชุมชน
– ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลและให้คำปรึกษากฎหมายกับชุมชน
– เข้าร่วมหรือช่วยจัดการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อม
– จัดทำสรุปข้อมูลและผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่และสื่อสารต่อสาธารณะ
– ช่วยเหลืองานเอกสารและธุรการสำนักงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่สำนักงานและนอกสถานที่ภายในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก แต่จะมีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย โดยขึ้นอยู่กับประเด็นงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด และจะมีการพิจารณาความเหมาะสมในการให้อาสาสมัครลงพื้นที่เป็นรายกรณี

วัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
– ค่าอาหารกลางวัน
– ที่พัก อาหาร และค่าเดินทาง ในกรณีลงพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
– ประกันสังคม (ตามความสมัครใจเนื่องจากอาสาสมัครต้องร่วมจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม)

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
– รักเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
– มีความกระตือรือรันในการเรียนรู้
– ชอบค้นคว้าและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
– เคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
– มีน้ำใจช่วยเหลืองานผู้อื่น
– สามารถเดินทางลงพื้นที่ต่างจังหวัดและพักค้างคืนนอกสถานที่ได้
– หากสำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์และสนใจเรื่องกฎหมายปกครองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากสำเร็จการศึกษาสาขาอื่น องค์กรจะพิจารณาปรับรูปแบบงานของอาสาสมัครตามความเหมาะสม

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
มีความรับผิดชอบ กระตือรือรัน และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและระบบกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม จนสามารถพัฒนาเป็นนักกฎหมายหรือคนทำงานทางสังคมที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม หรือนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำงานภาคส่วนอื่นๆได้

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
– เปิดโอกาสให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมเรียนรู้งานหรือกิจกรรมส่วนต่างๆ ขององค์กร เพื่อทำความเข้าใจงานภาพรวมในช่วงแรก และให้อาสาสมัครพิจารณาเลือกส่วนงานที่มีความสนใจเพื่อพัฒนาต่อยอด
– มอบหมายงานตามทักษะความสามารถให้อาสาสมัครรับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรเป็นที่ปรึกษา
– เปิดโอกาสให้อาสาสมัครเข้าร่วมเรียนรู้งานหรือกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนของ มอส. หรือองค์กรอื่นๆตามความสนใจ

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16