กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก

ชื่อองค์กร : กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก (THE EASTERN RELATION LABOUR GROUP)
Facebook : กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
สิทธิแรงงานในระบบ ,สิทธิแรงงานนอกระบบ,สิทธิแรงงานข้ามชาติ ส่งเสริมสิทธิการรวมกลุ่มของแรงงานในสถานประกอบการ ,งานด้านเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ,รณรงค์ด้านประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. ให้คำแนะนำด้านสิทธิแรงงานหรือเรื่องต่างๆ กรณีประชาชนทั่วไป หรือผู้ใช้แรงงาน
2. ให้การศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการแรงงานและภาคประชาชน
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้แรงงานและประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
4. เพื่อรณรงค์การสร้างประชาธิปไตยให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและผู้ใช้แรงงานทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายแรงงานและรัฐธรรมนูญอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
5. ส่งเสริมสิทธิในการรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงานในการรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมภายในสถานประกอบการ
6. ติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน ให้คำแนะนำแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิเพื่อยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
2. รณรงค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับผู้ใช้แรงงาน
3. จัดทำข้อมูลขององค์กรของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นต้น

โครงการที่ขอรับอาสาสมัคร
โครงการประชาธิปไตยกับสิทธิแรงงานไทยภายใต้ระบบทุนนิยมผูกขาดศักดินาเหนือรัฐทางรอดหรือทางล่วงของแรงงานไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
สนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานได้ตระหนักถึงสิทธิแรงงานซึ่งจะต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกกหมายสูงสุดของประเทศ และการร่างรัฐธรรมนูญผู้ใช้แรงงานจะต้องมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนรวมถึงการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานตามหลักจรรยาบรรณทางการค้าของทุนข้ามชาติให้กับแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ

กิจกรรมของโครงการ
1. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน
2. ให้คำแนะนำแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิเพื่อยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือยื่นฟ้องต่อศาลแรงงาน
3. จัดทำข้อมูลขององค์กรของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
4. ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันของลูกจ้างให้จัดตั้งองค์กรสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ
5. ติดตามเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมและการป้องกันความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงช่วยเหลือให้ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
1. ผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมถึงแรงงานข้ามชาติ
2. พนักงานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบหรือถูกละเมิดสิทธิแรงงานและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม
3. ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่ที่ได้รับผลกระทบภายใต้แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
1. สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน ให้คำแนะนำแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิเพื่อยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน
2. จัดทำข้อมูลขององค์กรของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นต้น
3. การเผ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
1. รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน
2. จัดทำข้อมูลขององค์กรของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
3. ให้คำแนะนำกรณีลูกจ้างถูกละเมิดสิทธิแรงงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2. พื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
1. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2. ขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
3. เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามข้อกำหนดขององค์กร

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็น
1. ถ้าขับรถยนต์ได้ก็จะดีมาก
2. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองได้
4. มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
1. อาสาสมัครสามารถเข้าใจถึงสิทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงานภายในประเทศ
2. อาสาสมัครสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิแรงงานตามหลักจรรณยาบรรณทางการค้าและองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
3. อาสมัครสามารถคิดและวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการที่จะเสนอแนะและปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. อาสาสมัครสามารถประสานงานหรือร่วมงานกับองค์กรภาคประชาชนอื่นได้

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
1. เดือนแรกทำความเข้าใจกฎหมายแรงงานพื้นฐานและสิทธิแรงงานไทย รวมถึงหลักจรรยาบรรณทางการค้าและองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานและส่งเสริมสิทธิการรวมกลุ่ม
3. เสนอแนวทางในการแก้ไขกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ
4. สามารถแนะนำขบวนการและขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิแรงงานให้กับผู้ใช้แรงงานได้

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16