มูลนิธิชุมชนไท (CTF)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิชุมชนไท (CTF)
Website : http://www.chumchonthai.or.th/
Facebook : https://web.facebook.com/ChumchonThaiFoundation

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน สิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่อยู่อาศัย และชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. ส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือขององค์กรของรัฐ  เอกชน  และกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมทั้งในและต่างประเทศที่มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคนจน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มคนต่างๆ ที่ต้องการดำเนินการพัฒนาคนจน  การคิดค้นและดำเนินการในกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
3. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์  หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
ที่ผ่านมามูลนิธิชุมชนไท ได้ทำงานกับกลุ่มชุมชนเปราะบาง ในพื้นที่ 13 จังหวัดประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพื้นที่  5 จังหวัดอันดามัน  กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (คนเชื้อสายไทยที่รอการคืนสัญชาติไทย)  กลุ่มชุมชนที่เสี่ยงภัยพิบัติ  กลุ่มคนจนเมือง และกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่มีปัญหาที่ดินทำกิน เป็นต้น

ประกอบด้วยกลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคนไร้สิทธิสถานะ(คนไทยพลัดถิ่น กลุ่มชาติพันธ์ชาวเล กลุ่มเปราะบาง ใน 13 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1) ส่งเสริมการสร้างแหล่งผลิตอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ชายฝั่งและป่าชายเลน โดยการอนุรักษ์ป่าชายเลน การสร้างและฟื้นฟูป่าชายเลน ส่งเสริมการทำธนาคารปู ธนาคารหอย กระชังปลา บ่อเลี้ยงปลา ฯลฯ โดยร่วมมือกับ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น

2)  การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มประมงชายฝั่ง ชุมชนชาวเล ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น โดยการส่งการกลุ่มแปรรูปปลาเค็ม กลุ่มทำกะปิ กลุ่มเย็บจาก กลุ่มทำใบจาก เพิ่มมูลค่าปลาสด เป็นต้น

3) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มขายพืชผลทางการเกษตร เช่น กลุ่มยางก้อนถ้วย กลุ่มยางแผ่น กลุ่มขายผลไม้ การส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง การปลูกพืชร่วมปาล์ม การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผลไม้อินทรีย์ ผักอินทรีย์ รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลผลิตต่างๆ การตลาดขายตรงผลผลิตทางการเกษตร เช่น ตลาดผลไม้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ตลาดปลา  ปลาเค็ม ปลาสด ส่งตรงถึงผู้บริโภคในตลาดที่มีความร่วมมืออยู่ก่อนแล้ว เช่น ตลาดกองทัพอากาศ ตลาดคนเมือง ตลาดสุขใจ  เป็นต้น และขยายความร่วมมือกับ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น

4)  ระบบการตลาด  โดยจัดการเชื่อมโยงตลาดชุมชน ตลาดในท้องถิ่น และตลาดคนเมืองที่มีอยู่แล้วให้สามารถมีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตต่างๆได้ ส่งเสริมให้กลุ่มทำตลาดออนไลน์อาหารแปรรูป ที่ผลิตอยู่แล้วให้สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้   พัฒนาสินค้าเชื่อมโยงกับตลาดออนไลน์ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งฝึกการจัดทำเพจเฉพาะของแต่ละประเภทสินค้าขึ้นมาจำหน่ายได้เองโดยตรงตามความสามารถ

การดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพเฉพาะกลุ่มปัญหา หรือตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งการขับเคลื่อนในการเสนอนโยบายาธารณะ เช่น

1)  กลุ่มเป้าหมายชุมชนเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ระหว่างแก้ปัญหาที่ดิน  จะดำเนินการด้วยการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่เกษตรเดิม  แปลงผลไม้  การสร้างกระบวนการการรวมกลุ่มผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการทำเกษตรปลอดสาร ซึ่งพื้นที่ทำกินดั้งเดิมอยู่แล้ว และอยู่ในกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกับรัฐบาลซึ่งมี ท่าน รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานแก้ปัญหาที่ดิน แนวนโยบายการกระจายการถือครองที่ดิน ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โฉนดชุมชน ตามแนวทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ทั้งตามการอนุญาตแนวเขตที่ดิน ตาม พ.ร.บ.อุทยาน พ.ศ.2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 แล้วนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ พรบ.กระจายอำนาจ 2542 ตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วท้องถิ่นฉบับที่ 3 ที่กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร

2) กลุ่มชุมชนชาติพันธ์ชาวเล มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ให้สามารถทำกินตามวิถีชีวิตดั้งเดิมได้ การแปรรูปปลา การหาปลา การเพาะเลี้ยง โดย ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมอาชีพได้รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และบันทึกความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเลนำร่องกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง

3) กลุ่มคนไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นคนไทยที่รอการคืนสัญชาติ ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5 การคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น 2554 และปัจจุบันส่วนหนึ่งมีที่ดิน สปก. 4-01  จะเน้นในเรื่องสิทธิสถานะบุคคล การเข้าถึงการบริการของรัฐ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่อยู่อาศัย รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

4) กลุ่มคนจนเมือง ส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย ด้วยการส่งเสริมการปลูกผักกินเอง โดยใช้พื้นที่ว่างในชุมชน ปลูกผักแปลงรวม ธนาคารอาหารหมู่บ้าน เป็นต้น การรวมกลุ่มอาชีพบริการ อาชีพช่าง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เช่น คลีนิคหมอบ้าน ในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาระบบการรับงาน การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงคนเมืองที่ใช้บริการ

การเตรียมพร้อมชุมชนรับมือภัยพิบัติ
เป็นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติ ในระดับชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน วิเคราะห์ความเสี่ยง พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง โดยกระบวนการจัดทำข้อมูลความเสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 โรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติ การสร้างให้ชุมชนมีทีมอาสาเฝ้าระวังป้องกัน และหนุนการพัฒนาศักยภาพทีม อาสาสมัครชุมชน หนุนการจัดทำแผนชุมชนรับมือภัยโควิด-19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรับมือโควิด-19 และสามารถนำไปปรับใช้กับแผนรับมือภัยพิบัติอื่นๆ ได้

ความท้าทายขององค์กร
1. มูลนิธิชุมชนไทมีประสบการณ์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง หรือ Coaching   สนับสนุน เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งสามารถดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนร่วม และประสานกลไกความร่วมมือได้
2. มูลนิธิชุมชนไทมีระบบการทำงานที่เชื่อมโยงการทำงานระดับพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายที
3. มูลนิธิชุมชนไทมีเครือข่ายการทำงานที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากผ่านองค์กรการเงินชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มสวัสดิการ ธนาคารเครือข่าย ฯลฯ
4. มีประสบการณ์บทเรียน และองค์ความรู้การจัดระบบชุมชนที่หลากหลาย ไม่ว่าด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน การฟื้นฟูชุมชน  การสร้างความปลอดภัยชุมชน ด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ชุมชน
5. มูลนิธิชุมชนไท มีภาคีฯ ความร่วมมือ ทั้งระดับพื้นที่ และระดับนโยบาย
6. มีรูปธรรมความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น การฟื้นฟูสามชุกตลาดร้อยปี (รางวัลยูเนสโก) การฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ จากชุมชนประสบภัยเป็นชุมชนป้องกันภัย การขับเคลื่อนกฎหมายสัญชาติฉบับที่ 5 ว่าด้วยการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถิ่น การขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล การทำโครงการข้าวแลกปลาในช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิด-19   เป็นต้น

มูลนิธิชุมชนไท เป็นองค์กรขนาดเล็ก และมีปริมาณงานที่ทำ เน้นไปที่ปัญหาชุมชนเป็นตัวตั้ง ใช้ระบบเชื่อมโยงโครงการต่างๆ เพื่อตอบความต้องการของชุมชน การเป็นอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนไท ไม่มีการทำงานแยกเด็ดขาด แต่ต้องบูรณาการโครงการทุกกิจกรรม ด้วยกัน และยังมีข้อจำกัดจากภายนอก

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการสร้างความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและการเสริมความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อจัดระบบข้อมูลชุมชนและเครือข่ายเพื่อการกำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย
3. สนับสนุนให้เครือข่ายสามารถวางแผนการจัดการตนเองและรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนได้

กิจกรรมของโครงการ
1. การศึกษาปัญหาชุมชนและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนและเครือข่าย
2. การสนับสนุนให้ชุมชนสามารถวางแผนการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและเครือข่ายได้ทุกมิติ
3. การสนับสนุนการจัดระบบข้อมูล การบริหารจัดการกิจกรรมโครงการของชุมชนและเครือข่ายได้
4. การเข้าร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของชุมชนเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดอุบล (กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มบ้านไร้เสียง กลุ่มเสี่ยงภัย รวม 20 ชุมชน)

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
1. การศึกษาปัญหาชุมชนและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนและเครือข่าย
2. การสนับสนุนให้ชุมชนสามารถวางแผนการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและเครือข่ายได้ทุกมิติ
3. การสนับสนุนการจัดระบบข้อมูล การบริหารจัดการกิจกรรมโครงการของชุมชนและเครือข่ายได้
4. การเข้าร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของชุมชนเครือข่าย

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
ลงพื้นที่ชุมชน ศึกษาชุมชน และฝึกการจัดระบบชุมชน เพื่อเสริมความเข้มแข็งชุมชนและเครือข่าย

พื้นที่ปฏิบัติงาน
อ.เมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นหลัก และพื้นที่เชื่อมโยงใน จ.อุบลฯ

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
มีที่พักให้. ประกันสังคม

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
ขยัน มีใจ สนใจในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
เป็นคนรับผิดชอบ ขยัน และพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา และสามารถทำงานโดยไม่มีกรอบเวลาการทำงาน สามารถบริหารเวลาทำงานได้อย่างเหมาะสม

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
มูลนิธิชุมชนไทมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกระบวนการทำกิจกรรม การศึกษาชุมชน การขับเคลื่อนนโยบาย และสนับสนุนให้อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา ที่มีกิจกรรม

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16