มูลนิธิผสานวัฒนธรรม(CrCF)

ชื่อองค์กร  : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation : CrCF)
Website : https://crcfthailand.org/
Facebook : https://web.facebook.com/CrCF.Thailand


วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร
การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านกฎหมาย /จัดเวทีเสวนา/อภิปราย ลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และโครงการที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐ เช่น นโยบายปราบปรามยาเสพติด นโยบายการปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นต้น  รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้หญิงและผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งเช่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านกฎหมาย /จัดเวทีเสวนา/อภิปราย ลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน

โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยทนายความ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดพื้นที่ให้อาสมสมัครได้เข้ามาเรียนรู้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
2. เพื่อให้อาสาสมัครได้ลงพื้นที่ ทำบันทึก สรุปข้อเท็จจริง และนำเสนอรายงานหรือบทความ อื่นๆ
3. เพื่อให้อาสาสมัครได้เรียนรู้งานด้านกฎหมาย และดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

กิจกรรม
1. ช่วยติดตามข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนและบันทึกข้อมูล
2. การจดทำบันทึก สืบค้นข้อมูล สรุปข้อเท็จจริง
3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
4. รวบรวมทำบทความ รายงาน
5. จัดทำสำนวนคดี จัดเก็บข้อมูลออนไลน์อย่างเป็นระบบ
6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงานที่จะให้อาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
อาสาสมัครจะได้ทำหน้าที่ในการทำบันทึก สืบค้นข้อมูล สรุปข้อเท็จจริง และรวบรวมทำบทความ รายงาน และอื่นๆ เก็บข้อมูล

ฐทบาท / หน้าที่หลักของอาสาสมัคร
ผู้ช่วยทนายความ

พื้นที่ปฏิบัติงาน / สถานที่ทำงานของอาสาสมัคร
สำนักงานที่กรุงเทพฯ พื้นที่เขตชายแดนทางฝั่งตะวันตก ภาคเหนือ และจังหวัดชายแดนใต้

ความคาดหวังต่ออาสาสมัครที่รับเข้าทำงานในโครงการ
1. รวบรวมข้อเท็จจริง สืบค้นข้อมูล จัดทำเอกสารคดี สำนวนคดี และจัดเก็บข้อมูลคดีแบบออนไลน์ให้เป็นระบบ
2. ทำความเห็น หรือเขียนบทความวิเคราะห์กฎหมายกับสถานการ์สิทธิมนุษยชน

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
1. เคารพหลักการประชาธิปไตย
2. ปริญญาตรีทุกสาขา/นิติศาสตร์

แผนในการพัฒนาอาสาสมัคร
ในระยะเวลาหนึ่งเดือนแรก จะให้อาสาสมัครเรียนรู้และทำความเข้าใจกับงานของมูลนิธิฯ หลังจากนั้นให้อาสาสมัครได้เริ่มลงมือทำงานได้ด้วนตนเอง ลงพื้นที่ บันทึก สรุปข้อเท็จจริง จัดเก็บข้อมูล จัดทำเอกสารสำนวนคดี หรือเขียนบทความ หรืออื่นๆ

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16