ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น(CPCR)

ชื่อองค์กร : ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น  (CPCR)
Facebook : ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น-CPCR 

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ส่งเสริมและผลักดันให้หลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเท่าเทียม

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ .โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ถูกผลักให้เป็นชนชายขอบในประเทศไทย
2. อบรมและส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิของตนเอง, ทั้งด้านทกษฎีและปฏิบัติ
3. จัดสร้างองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนากระบวนกกรรับรู้และการเข้าถึงสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา อันนำไปสู่การเรียกร้องและเสนอนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
@ งานช่วยเหลือด้านคดีความ
พิจารณาจากประเด็นว่าเป็นกรณีชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิที่ส่งผดกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยรวมหรือไม่ โดยการพิจารณาจะสอบถามจากข้อเท็จจริงเบื้องตัน แล้วประเมินว่าลักษณะคดีเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ โดยจะทำงานร่วมกับองค์ภาคประชาชนหรือเครือข่ายชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรณีปัญหา เพื่อประสานแนวทางในการช่วยเหลือ หากเป็นกรณีปัญหาส่วนตัวจะแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป

@ งานอบรมกฎหมาย
– การอบรมจะเป็นการอบรมกฎหมายที่มุ่งเน้นไปที่หลักการด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กฎหมาย นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังให้การอบรมความรู้เรื่องกลไกการปกป้องอัมครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง 1.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุดิธรรม โดยการทำงานในส่วนนี้จะเริ่มต้นที่การสำรวจระดับความรู้ของชาวบ้านในพื้นที่ก่อน จากนั้นจึงนำมาประมว..ออกแบบ หลักสูดรที่เหมาะสมในแต่ละชุมชน. โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นชุมชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ เช่นกลุ่มชาติพันธุ์ในเขดป่า
– ด้านหลักสูตรของการอบรมจะมุ่งเนันไปที่ปัญหาที่ประชาชนที่ในพื้นที่พบเจอและต้องการที่จะแก้ไข รูปแบบการแก้ไขปัญหาจะใช้ลักษณะการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกันออกแบบเครื่องมือ กระบวนการ การยื่นข้อเสนอ การเขียนคำร้อง ตลอดถึงการพิจารณาถึงเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งการอบรมจะมุ่งเน้นไปที่การอบรมเชิงปฏิบัติการนอกเหนือจากการเรียนการสอนภาดทฤษฎี

@ การสร้างอาสาสมัครในพื้นที่
โดยการเสนอให้ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรภาดประชาชนหรือเดรือข่าย คัดเลือกบุคคลในพื้นที่ที่มีความสนใจ ตั้งใจและมีจิตสำนึกในการเสียสละช่วยเหลือชมชน.มีความรู้ในระดับหนึ่ง, เข้ามาเป็นอาสาสมัครสิทธิชุมชน หลังจากนั้นก็จะอบรมให้ความรู้ทั้งภาดทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเนันพัฒนาตักยภาพให้ตามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในระดับชุมชนได้ การทำงานของอาสาสมัครจะมีพี่เลี้ยงในพื้นที่คอยให้ความช่วยเหลือ และดอยประสานข้อมูลกับทางศูนย์ฯอยู่เสมอ

@ การสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายจะพัฒนาผ่านทางพื้นที่ทำงานที่มีปัญหาที่ต้องการแก้ไขที่มีเชื่อมโยงกัน โดยผ่านทางกลุ่มผู้นำ กรรมการเดรือข่าย หรือองค์การพัฒนาเอกชนในพื้นที่ โดยสร้างเครือช่ายในเบื้องดันเพื่อให้ชาวบ้านมีความกล้าที่จะต่อรองกับอำนาจรัฐมากยิ่งขึ้น, เพื่อพัฒนาไปสู่การผลักดันให้ภาครัฐยอมรับถึงสิทธิและการมีตัวคนของชมชนท้องถิ่น ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาการละเมิดที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ

ความท้าทายขององค์กร
งานสิทธิมนุษยชนเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ต้องมีความเชื่อและศรัทธาในวิถีแห่งประชาธิปไดย และเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเท่าเทียมกัน ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมอำนาจนิยมอุปถัมภ์จึงเป็นเรื่องที่ยาก ต้องใช้เวลาและความอดทน

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชมชนในการเข้าถึงสิทธิชมชนในการจัดการที่ดินป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กับชมชนชนเผ่าชาติพันธุ์มีความรู้ความเข้าใจนโยบายกฎหมาย
2. พัฒนาความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นผลต่อชุมชนที่มีความเสี่ยง

กิจกรรมของโครงการ
1. คลินิกกฎหมายและงานช่วยเหลือทางกฎหมาย
2. อบรมกฎหมาย
3. สร้างเครือข่ายภาคประชาชน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงการจัดการที่ดินบำไม้และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
1. เป็นผู้ช่วยทนายความ/นักกฎหมาย
2. ลงศึกษาชมชพร่วมอบรม/ให้คำปรึกษาแก่ชุมชนด้านกฎหมาย
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย (ภายใด้วัตถุประสงค์ขององค์กร)

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติ
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง(สืบสวนสอบสวน) /ติดต่องานศาล / หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุดิธรรม /เป็นผู้ช่วยทนายในการรวบรวมพยานหลักฐานในการต่อสู้คดี
2. ลงชุมชนเพื่ออบรมและให้ความรู้ทางกฎหมายกับชุมชน

พื้นที่ปฏิบัติงาน
8 จังหวัดภาดเหนือดอนบน คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
สามารถพักที่สำนักงานได้

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
– มีความเชื่อและศรัทธาในแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน
– มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
– สามารถเดินทางไกลไปพักอาศัยอยู่กับชุมชนได้
– หากเป็นชาติพันธุ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
– เกิดคำนึกใหม่ในการใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
– ตั้งใจพัฒนาตนเองในทุกๆด้านเพื่อเป็นนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ดีและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
@ 3 เดือนแรก ต้องเรียนรู้งานทั้งหมดขององค์กร
@ 3 เดือนที่สอง เลือกประเด็น/ลักษณะงานที่อยากพัฒนา
@ 3 เดือนที่สาม เลือกประเด็นที่อยากพัฒนาความเข้าใจเชิงลึก
@ 3 เดือนสุดท้าย สรุปบทเรียนการทำงาน สังเคราะห์และหาทิศทางการทำงานของตนเองสำหรับอนาคต

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16