มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)

ชื่อองค์กร: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)
Website: https://www.consumerthai.org
Facebook: https://www.facebook.com/fconsumerthai

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
งานคุ้มครองผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ขององค์กร
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ ได้มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคผ่านการรับเรื่องร้องเรียน การให้ความช่วยเหลือทางคดีกับผู้บริโภค
2. งานรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น งานขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยเป็นธรรม , งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย , การโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกินจริง เป็นต้น
3. หน่วยทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ

ความท้าทายขององค์กร
เราเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีได้ การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเลือกสินค้า สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค และเสนอนโยบายมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองสิทธิและองค์กรผู้บริโภคเพื่อความร่วมมือในการเข้าถึงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยเป็นธรรม
2. สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
3. พัฒนาคุณภาพบริการและผลักดันนโยบายระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

กิจกรรมของโครงการ
1. ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเข้าถึงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียม ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น
2. การรับเรื่องแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายของโครงกา
ผู้บริโภค เยาวชน และประชาชนทั่วไป

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
1. สนับสนุนงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาด้านกฎหมาย
2. สนับสนุนงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ขับเคลื่อนงานด้านขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อผลักดันให้ระบบขนส่งมวลชนเป็นบริการขนส่ง “มวลชน” ที่ทุกคนขึ้นได้อย่างแท้จริง

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
1. งานรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายประเด็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
2. สนับสนุนงานการขับเคลื่อนให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม
3. สนับสนุนงานการขับเคลื่อนงานรถโรงเรียนที่ปลอดภัย และพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาวะ

พื้นที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
สวัสดิการเหมือนเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค /สามารถสอบถามได้ตอนสัมภาษณ์

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
มีพลัง ความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้และมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

วามคาดหวังต่ออาสาสมัคร
1. การกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
2. มีความท้าทายในการทำงานมากกว่าความเบื่อหน่าย
3. เชื่อมั่นในพลังของผู้บริโภคที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปด้วยกัน

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
1. เน้นกระบวนการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมๆ กัน ระหว่างพี่น้องในองค์กร และพี่น้องเครือข่าย
2. สนับสนุนให้มีกระบวนการด้านความคิดให้กับอาสาสมัคร
3. ทีมพี่เลี้ยงร่วมสนับสนุนให้คำปรึกษา ต่อการพัฒนาการทำงานภายใต้กรอบระยะเวลาของอาสาสมัคร

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16