ประกาศรายชื่ออาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ขอขอบคุณทุกองค์กรที่เปิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 16” ในปีนี้ ขอบคุณเพื่อนๆผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทุกคน ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เติมเต็มกันจนมาถึงวันนี้  

Admin

June 24, 2021

ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์” เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16

ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์” เข้าเป็นอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 16 (กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างสุด) 1.กนกพงศ์ วิเศษโวหาร 2.กนกพร เชี่ยวชาญ 3.กนกพร ทองยอด 4.กรกนก ชำนิธุระการ 5.กวินนา แสงแพงดี 6.กานต์สินี อุไรรัตน์ 7.กุลณัฐ สุขสุเมฆ 8.เกสราภรณ์ จันทร์ศร 9.ขนิษฐา บุญสุภา 10.ขวัญชนก อุตอามาตย์ 11.จันทรวดี ประธานทรง 12.จินตลดา อินทพรม 13.จิรภาส เนาว์สุข 14.จิราวดี อยู่สบาย 15.จิราวัฒน์ ศิริพิพัฒน์ 16.จุฑามณี คุณสมบัติ 17.เจ๊ะการีมะห์ ลาเต๊ะ 18.ชฎาพร สงนอก 19.ชัญญานุช กาญจนประเสริฐ 20.ชาณิตา เผ่าพงษ์ไทย 21.ญาลิบ ศุภจันดากรณ์ 22.ฐานิดา ปิยโชติ 23.ณฐพร ส่งสวัสดิ์ 24.ณภัทร สะโน 25.ณัฐณิชา […]

Admin

June 7, 2021

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน(CRC)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน : ศขช.(Community Resource Centre Foundation : CRC) Facebook:  https://www.facebook.com/CommunityresourcecentreThailand ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และหลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งการติดตามการลงทุนทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน และการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นด้านธุรกิจกับสิทธิมนุยชน วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา วิจัย การอบรม องค์ความรู้ กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน 2. ส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการปกป้องคุ้มครอง และรักษา คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน ทั้งตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ในการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องให้มีการ ปกป้องคุ้มครอง รักษา เยียวยา และฟื้นฟู คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน […]

Admin

June 2, 2021

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.)

ชื่อองค์กร: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค(มพบ.) Website: https://www.consumerthai.org Facebook: https://www.facebook.com/fconsumerthai ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน งานคุ้มครองผู้บริโภค วัตถุประสงค์ขององค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ ได้มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1. งานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคผ่านการรับเรื่องร้องเรียน การให้ความช่วยเหลือทางคดีกับผู้บริโภค 2. งานรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น งานขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยเป็นธรรม , งานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย , การโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกินจริง เป็นต้น 3. หน่วยทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ความท้าทายขององค์กร เราเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิอันพึงมีได้ การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเลือกสินค้า สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค และเสนอนโยบายมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน โครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. สร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองสิทธิและองค์กรผู้บริโภคเพื่อความร่วมมือในการเข้าถึงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยเป็นธรรม 2. สนับสนุนการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคและพัฒนานโยบาย มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค 3. พัฒนาคุณภาพบริการและผลักดันนโยบายระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม กิจกรรมของโครงการ 1. ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเข้าถึงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียม ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น 2. […]

Admin

June 2, 2021

มูลนิธิชุมชนไท (CTF)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิชุมชนไท (CTF) Website : http://www.chumchonthai.or.th/ Facebook : https://web.facebook.com/ChumchonThaiFoundation ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน สิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่อยู่อาศัย และชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. ส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือขององค์กรของรัฐ  เอกชน  และกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมทั้งในและต่างประเทศที่มีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคนจน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มคนต่างๆ ที่ต้องการดำเนินการพัฒนาคนจน  การคิดค้นและดำเนินการในกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 3. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์  หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ที่ผ่านมามูลนิธิชุมชนไท ได้ทำงานกับกลุ่มชุมชนเปราะบาง ในพื้นที่ 13 จังหวัดประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพื้นที่  5 จังหวัดอันดามัน  กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น (คนเชื้อสายไทยที่รอการคืนสัญชาติไทย)  กลุ่มชุมชนที่เสี่ยงภัยพิบัติ  กลุ่มคนจนเมือง และกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่มีปัญหาที่ดินทำกิน เป็นต้น ประกอบด้วยกลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคนไร้สิทธิสถานะ(คนไทยพลัดถิ่น กลุ่มชาติพันธ์ชาวเล กลุ่มเปราะบาง ใน 13 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี […]

Admin

May 31, 2021

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet)

ชื่อองค์กร  : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet) Website : http://www.homenetthailand.org/ Facebook : https://www.facebook.com/flepth.official วัตถุประสงค์ขององค์กร มูลนิธิ ฯมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย  ผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง  และลูกจ้างทำงานบ้าน  โดยกิจกรรมที่ผ่านมาประกอบด้วย 1. งานศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยะวข้องกับแรงงานนอกระบบ 2. งานรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย 3. งานพัฒนาศักยภาพของแรงงานนอกระบบในด้านต่างๆ 4. ส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่รัฐจัดให้ และการพัฒนาสวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบ 5. รณรงค์ทางกฎหมายและนโยบาย กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย ลูกจ้างทำงานบ้าน ผู้ทำการผลิตที่บ้าน ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย แรงงานนอกระบบอื่นๆ 2. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาเมือง ที่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของผู้ทำการผลิตที่บ้าน 4. รณรงค์การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยอย่างมีส่วนร่วมในกรุงเทพมหานคร 5. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน และการใช้สัญญาจ้างงาน 6. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการคิดค่าจ้างรายชิ้นที่เป็นธรรม […]

Admin

May 31, 2021

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม(CrCF)

ชื่อองค์กร  : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation : CrCF) Website : https://crcfthailand.org/ Facebook : https://web.facebook.com/CrCF.Thailand วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านกฎหมาย /จัดเวทีเสวนา/อภิปราย ลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน และโครงการที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ไดรับผลกระทบจากนโยบายรัฐ เช่น นโยบายปราบปรามยาเสพติด นโยบายการปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเป็นต้น  รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้หญิงและผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งเช่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินอยู่ในปัจจุบัน การให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านกฎหมาย /จัดเวทีเสวนา/อภิปราย ลงพื้นที่เก็บข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน ผู้ช่วยทนายความ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดพื้นที่ให้อาสมสมัครได้เข้ามาเรียนรู้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 2. เพื่อให้อาสาสมัครได้ลงพื้นที่ ทำบันทึก สรุปข้อเท็จจริง และนำเสนอรายงานหรือบทความ อื่นๆ 3. เพื่อให้อาสาสมัครได้เรียนรู้งานด้านกฎหมาย และดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กิจกรรม 1. ช่วยติดตามข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนและบันทึกข้อมูล 2. การจดทำบันทึก สืบค้นข้อมูล สรุปข้อเท็จจริง […]

Admin

May 31, 2021

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)

(ข้อมูลรอปรับปรุง) ชื่อองค์กร : มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่นๆ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์การต่างๆ ในการสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้  ชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน โดยมีการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ สนับสนุนบุคคลที่เข้าไปทำงานกับชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ ด้วยความอุทิศตนและศรัทธาดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่น ๆ กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขามีการดำเนินงานในเรื่องของ งานพัฒนาสิทธิสถานะผู้เฒ่าไร้สัญชาติและกลุ่มคนที่ขาดสิทธิในการดำเนินชีวิตประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสุขภาวะและการบริโภคของเยาวชนชุมชน งานสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง เป็นต้น โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้เฒ่าไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในพื้นที่พรมแดนไทย-พม่า และ ไทย-ลาว เป้าประสงค์ของโครงการ “ผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ” เข้าถึงกระบวนการพิสูจน์ และพัฒนาสถานะบุคคล เพื่อการเข้าถึงสิทธิสุขภาพและสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ 2. เพื่อทดสอบ และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ กิจกรรม 1. เก็บข้อมูลทำกรณีศึกษา ของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย คือ พรมแดนไทยพม่า […]

Admin

May 30, 2021

มูลนิธิชีววิถี (Biothai)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิชีววิถี (Biothai) Website : https://biothai.net/ Facebook : https://web.facebook.com/biothai.net ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน ความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความปลอดภัยทางอาหาร การควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การติดตามบทบาทบรรษัท และการค้าที่เป็นธรรม วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชน 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป 3. เสนอแนะและพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1. สนับสนุนบทบาทและความเข้มแข็งของเกษตรกร  ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ 2. รณรงค์และเผยแพร่ปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเคลื่อนไหวต่อต้าน “โจรสลัดชีวภาพ” 3. ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (sui generis) 4. ติดตามภาพรวมของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ประเทศไทยดำเนินการกับประเทศต่างๆ […]

Admin

May 30, 2021
1 2 15