มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)

(ข้อมูลรอปรับปรุง) ชื่อองค์กร : มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.) วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่นๆ ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์การต่างๆ ในการสนับสนุนให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้  ชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน โดยมีการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและมีการอนุรักษ์ธรรมชาติ สนับสนุนบุคคลที่เข้าไปทำงานกับชุมชนในเขตภูเขาและชุมชนอื่น ๆ ด้วยความอุทิศตนและศรัทธาดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยสนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่น ๆ กิจกรรม  หรือโครงการที่องค์กร ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันทางมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขามีการดำเนินงานในเรื่องของ งานพัฒนาสิทธิสถานะผู้เฒ่าไร้สัญชาติและกลุ่มคนที่ขาดสิทธิในการดำเนินชีวิตประสบปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติ งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสุขภาวะและการบริโภคของเยาวชนชุมชน งานสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง เป็นต้น โครงการที่อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาสุขภาวะผู้เฒ่าไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในพื้นที่พรมแดนไทย-พม่า และ ไทย-ลาว เป้าประสงค์ของโครงการ “ผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ” เข้าถึงกระบวนการพิสูจน์ และพัฒนาสถานะบุคคล เพื่อการเข้าถึงสิทธิสุขภาพและสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ 2. เพื่อทดสอบ และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสถานะบุคคลของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ กิจกรรม 1. เก็บข้อมูลทำกรณีศึกษา ของผู้เฒ่าไร้รัฐไร้สัญชาติ ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย คือ พรมแดนไทยพม่า […]

Admin

May 30, 2021

มูลนิธิชีววิถี (Biothai)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิชีววิถี (Biothai) Website : https://biothai.net/ Facebook : https://web.facebook.com/biothai.net ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน ความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความปลอดภัยทางอาหาร การควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การติดตามบทบาทบรรษัท และการค้าที่เป็นธรรม วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชน 2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป 3. เสนอแนะและพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1. สนับสนุนบทบาทและความเข้มแข็งของเกษตรกร  ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ 2. รณรงค์และเผยแพร่ปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเคลื่อนไหวต่อต้าน “โจรสลัดชีวภาพ” 3. ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (sui generis) 4. ติดตามภาพรวมของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ประเทศไทยดำเนินการกับประเทศต่างๆ […]

Admin

May 30, 2021

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่(PPM)

ชื่อองค์กร : โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่(PPM) ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน สนับสนุนสิทธิในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จากโครงการพัฒนาในประเด็นเหมืองแร่ วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. การติดตามและตรวจสอบนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่ของประเทศไทย และผลัดดันให้ภาครัฐและภาคเอกชนเคารพหลักสิทธิมนุษยนชนและสิทธิชุมชน 2. การร่วมสนับสนุนขบวนการภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จากโครงการพัฒนาในประเด็นเหมืองแร่ โดยการอบรมให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งเรื่องของนโยบาย กฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน 3.การเก็บและรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลชุมชน ข้อมูลผลกระทบ และข้อมูลเชิงนิเวศวัฒนธรรม เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ นำไปสู่การเคลื่อนไหวรณรงค์และสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นให้กับชาวบ้านและคนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรแร่มากขึ้น กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันทางโครงการ ได้มีพื้นที่ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชนใน 6 พื้นที่ คือ พื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.เลย พื้นที่เหมืองถ่านหินลิกไนต์ จ.ลำปาง  พื้นที่เหมืองแร่โปแตช จ.สกลนคร และจ.ชัยภูมิ   พื้นที่เหมืองหินปูน จ.หนองบัวลำภู และพื้นที่เหมืองแร่ทรายแก้ว จ.กาฬสินธุ์ ความท้าทายขององค์กร ด้วยทางโครงการ มีวัตถประสงค์หลักคือการขับเคลื่อนขบวนการภาคประชาชน ดังนั้น ความท้าทายของเจ้าหน้าที่ในองค์กรคือ การต้องเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้นๆ เพื่อเรียนรู้ ศึกษาและร่วมกันกับชุมชนในการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ โดยต้องลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน […]

Admin

May 30, 2021

ขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย(PDMT)

ชื่อองค์กร : ขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย (People’s Democracy Movement of Thailand : PDMT) Facebook : https://www.facebook.com/SPFT2008 ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน 1. ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ 2. เกษตรนิเวศ-อธิปไตยด้านอาหาร และความสัมพันธ์ กับการเมือง วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. เพื่อสร้างเครือข่ายรณรงค์ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ 2. เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ทางการเมือง 3. เพื่อสร้างผู้นำทางความคิดในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นประชาธิปไตย กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1. โรงเรียนการเมืองและเกษตรนิเวศ 2. ระดมความเห็นเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 3. รณรงค์ทางการเมือง สนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ความท้าทายขององค์กร 1. อำนาจผูกขาดของชนชั้นนำไทยทั้งค้านเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งปีดล้อม สกัดกั้น ทำลายการเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางด้านการเมือง 2. ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน ไทย ที่จำกัดอยู่ในแวดวงนักศึกษา ปัญญาชน ชนชั้นกลาง ยังคงเป็นภารกิจให้เราต้องดำเนินงานขยายควารับรู้ ความเข้าใจทางการเมือง ลงไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้มากขึ้น 3. การยกระดับความเข้มแข็งให้กับขบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน […]

Admin

May 30, 2021

สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)

ชื่อองค์กร : สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) / Southern Peasant’s Federation of Thailand(SPFT) Facebook : https://www.facebook.com/SPFT2008 ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน 1. การผลักดันทางน โขบายกับรัฐบาล เพื่อสิทธิในการเข้าถึงที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัข ของเกษตรกรรายย่อยและแรงงานไร้ที่ดิน 2. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยแนวทางเกษตรนิเวศ เพื่อนำไปสู่การสร้างอธิปไตยด้านอาหารของเกษตรกรรายย่อย และประชาชน 3. การส่งเสริมฐานะ-บทบาท และ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) 4. การสร้างเครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชน 5. งานรณรงค์สาธารณะในประเด็นงานยุทธศาสตร์ของ สกต. วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. เพื่อให้แรงงานไร้ที่ดิน และเกษตรกรรายย่อย ได้รับสิทธิใน ที่ดินทำกิน (เพื่อเกษตรกรรม) และที่อยู่อาศัย ที่มีความมั่นคง และเป็นธรรม ในรูปแบบของสถาบันเกษตรกร 2. เพื่อสร้างชุมชนใหม่และระบบการอยู่ร่วมอย่างเท่าเทียม สมานฉันท์ และ ภราครภาพ 3. เพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารของชุมชนด้วยแนวทางเกษตรนิเวศ 4. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากร […]

Admin

May 30, 2021

Protection International (PI)

ชื่อองค์กร : Protection International (PI) Website : https://www.protectioninternational.org Facebook : https://www.facebook.com/Protection.International ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน ปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งปัจเจกและร่วมกับกลุ่ม ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและปรึกษาในประเด็นแนวคิดเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในบริบทนานาชาติและไทย 2. ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งปัจเจกและร่วมกับกลุ่ม ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัย เรียนรู้การระบุเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ 3. ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งปัจเจกและร่วมกับกลุ่ม ชุมชนเพื่อสำรวจความจำเป็นและความเป็นไปได้ที่ชุมชนจะพัฒนามาตรการด้านการปกป้องและความปลอดภัยรวมถึงการส้ร้างระบบเตือนภัยเบื้องต้น, การสร้างเครือข่าย, และการเป็นกระบอกเสียงให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ 4. ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หน่วยงานรัฐ องค์การสหประชาชาติ สถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยงข้องในการร่วมสร้างนโยบายสาธารณะในการส่งเสริม ปกป้องคุ้มครองการทำงานที่ปอลดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1. อบรมเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องสิทธิและการวิเคราะห์ในด้านอื่นๆให้กับนักปกป้องสิทธิระดับชุมชน, นักกิจกรรม หรือองค์กรสิทธิมนุษยชนที่สนใจ 2. ติดตามและอัพเดพสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิระดับชุมชน การสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้นักปกป้องสิทธิสามารถเข้าถึงกลไกของรัฐ หรือนานาประเททศ 3. การขยายการทำงานในประเด็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำรณรงค์ข้อเรียกร้องของขบวนการเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยน 4. กิจกรรมรณรงค์และการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ศิลปะ เช่น โครงการแด่นักสู้ผู้จากไป For Those Who Died Trying ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความตระหนักให้คนในสังคมได้รู้เรื่องความประเด็นเรื่องการลอยนวลพ้นผิดที่นักปกป้องสิทธิฯหรืออาจจะเป็นคนในสังคมต้องเผชิญ […]

Admin

May 30, 2021

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น(CPCR)

ชื่อองค์กร : ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น  (CPCR) Facebook : ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น-CPCR  ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ส่งเสริมและผลักดันให้หลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเท่าเทียม วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ .โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ถูกผลักให้เป็นชนชายขอบในประเทศไทย 2. อบรมและส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิของตนเอง, ทั้งด้านทกษฎีและปฏิบัติ 3. จัดสร้างองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนากระบวนกกรรับรู้และการเข้าถึงสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา อันนำไปสู่การเรียกร้องและเสนอนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน @ งานช่วยเหลือด้านคดีความ พิจารณาจากประเด็นว่าเป็นกรณีชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิที่ส่งผดกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่โดยรวมหรือไม่ โดยการพิจารณาจะสอบถามจากข้อเท็จจริงเบื้องตัน แล้วประเมินว่าลักษณะคดีเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ โดยจะทำงานร่วมกับองค์ภาคประชาชนหรือเครือข่ายชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรณีปัญหา เพื่อประสานแนวทางในการช่วยเหลือ หากเป็นกรณีปัญหาส่วนตัวจะแนะนำให้ขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความหรือหน่วยงานอื่น ๆที่ให้ความช่วยเหลือต่อไป @ งานอบรมกฎหมาย – การอบรมจะเป็นการอบรมกฎหมายที่มุ่งเน้นไปที่หลักการด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน กฎหมาย นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังให้การอบรมความรู้เรื่องกลไกการปกป้องอัมครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง 1.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุดิธรรม โดยการทำงานในส่วนนี้จะเริ่มต้นที่การสำรวจระดับความรู้ของชาวบ้านในพื้นที่ก่อน จากนั้นจึงนำมาประมว..ออกแบบ หลักสูดรที่เหมาะสมในแต่ละชุมชน. โดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นชุมชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิ เช่นกลุ่มชาติพันธุ์ในเขดป่า – ด้านหลักสูตรของการอบรมจะมุ่งเนันไปที่ปัญหาที่ประชาชนที่ในพื้นที่พบเจอและต้องการที่จะแก้ไข รูปแบบการแก้ไขปัญหาจะใช้ลักษณะการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกันออกแบบเครื่องมือ กระบวนการ การยื่นข้อเสนอ การเขียนคำร้อง ตลอดถึงการพิจารณาถึงเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งการอบรมจะมุ่งเน้นไปที่การอบรมเชิงปฏิบัติการนอกเหนือจากการเรียนการสอนภาดทฤษฎี […]

Admin

May 30, 2021

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม(GreenNews)

ชื่อองค์กร : สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม(GreenNews) Website : https://greennews.agency/ Facebook https://www.facebook.com/greennewsagency ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน สื่อสารมวลชนด้านข่าวสิ่งแวดล้อมทุกประเด็น วัตถุประสงค์ขององค์กร 1. ดำเนินการผลิตเนื้อหาและนำเสนอความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สาธารณะควรรับรู้สู่สาธารณะด้วยกระบวนการทำข่าวและคุณภาพผลงานข่าวตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมานักสื่อสารมวลชน นำเสนอในรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของสำนักข่าว 2. สนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในการสร้างเครือข่ายนักข่าวสิ่งแวดล้อมและผู้สื่อข่าวสายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมในหมู่นักข่าว เป็นเวทีกลางในการติดต่อกับแหล่งข่าวและให้นักข่าวสายสิ่งแวดล้อมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจนำไปสู่การคิดประเด็นข่าวใหม่ๆ เพื่อให้ข่าวสิ่งแวดล้อมสร้างผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมและได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ รวมทั้งให้ผู้คนในสังคมตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1.ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในทุกประเด็น และคัดเลือกประเด็นสำคัญนำมาผลิตข่าวสิ่งแวดล้อม นำเสนอผ่านช่องทางเว็บไชด์ของสำนักข่าว พร้อมช่องทาง Social media ในรูปแบบหลากหลายตามความเหมาะสม (ข่าว สัมภาษณ์ Facebook Live รายงานพิเศษ บทวิเคราะห์ ภาพ วิดีโอ ฯลฯ) 2. สนับสนุนและร่วมดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ภายใต้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักข่าวสิ่งแวดล้อมภายใต้ชมรมฯ อาทิ กิจกรรมเสวนา สัมมนา พานักข่าวลงพื้นที่ ฯลฯ ความท้าทายขององค์กร 1. […]

Admin

May 30, 2021

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน(ThaiTGA)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน(The Foundation of Transgender Alliance for Human Rights : ThaiTGA) Website : http://www.thaitga.com Facebook : http://www.facebook.com/thaitga ประเด็นการทำงาน สิทธิมนุษยชนกลุ่มคนข้ามเพศ วัตถุประสงค์ขององค์กกร 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความคุ้มครองกะเทยในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในสังคม 2. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับในอัตลักษณ์ของกะเทย ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 3. เพื่อผลักดันเชิงนโยบายกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและการยอมรับบทบาทของกะเทย 4 เพื่อส่งเสริม พัฒนา ให้สังคมเข้าใจ และยอมรับ ในศักยภาพของกะเทย 5. สร้างความร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งในระดับภายในประเทศและระดับสากล กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1. การเสนอกฎหมาย พ.ร.บ.อัตลักษณ์ทางเพศ 2. พัฒนาคู่มือในการเลี้ยงดูบุตรหลานหลากหลายเพศ 3. การเฝ้าระวังสื่อที่เสนอข่าวคุกคามความหลากหลายทางเพศ ความท้าทายขององค์กร 1.  การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด ทำให้เคลื่อนงานได้ลำบาก 2. การที่รัฐพยายามเข้ามาควบคุมการทำงานผ่านประกาศของกระทรวงมหาดไทย 3. […]

Admin

May 30, 2021
1 2 3 80