เปิดรับอาสานักสิทธิ์ฯรุ่น 10

โอกาสสำหรับผู้อยากทำงานอาสามาถึงแล้ว! มอส.เปิดรับคนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ที่ประสงค์อยากมาเป็น “อาสาสมัครนักสิทธินุษยชนรุ่นที่ 10″ เพื่อทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรด้านกฎหมายที่หลากหลาย ภายใต้วาระการทำงาน 1 ปีเต็ม

admin

April 7, 2015

เปิดรับองค์กรที่ขอรับอาสานักสิทธิ์ฯรุ่น 10

ขอความร่วมมือต่อองค์กรที่ประสงค์จะรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 10 คือ คนหนุ่มสาวผู้เรียนจบสายนิติศาสตร์ และปริญญาตรีสาขาอื่นๆ วาระการทำงาน 1 ปี (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) กรอกแบบฟอร์มนี้ เพื่อที่มอส.จะได้รวบรวมเป็นข้อมูล ให้ผู้สมัครได้เข้าใจองค์กร

admin

April 7, 2015

อาสามหา’ลัย: ความสุขเกิดง่ายใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้มีการติดตามอาสาสมัคร 4 คน ที่อยู่ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย และ 2 คนในพื้นที่อำเภอแม่วาง หลังจากกลับไปอยู่ในพื้นที่ตนเองนาน 7 เดือน โดยในระยะนี้อาสาสมัครมีภารกิจที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในพื้นที่ของตนเอง

admin

February 4, 2015

Human Right Volunteer program

Thai Volunteer Service (TVS) has been recruiting human right volunteers who graduated from law and other social sciences since last eight years.The volunteers are placed in NGO’s to gain experience in human right field and issues for one year.

admin

January 9, 2015

อาสาสมัครมหาวิทยาลัย

ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องการทำความเข้าใจตนเอง ชุมชน สังคม และวิเคราะห์บทบาทของการกลับไปทำงานชุมชน ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยกระบวนการที่เน้นการพัฒนากิจกรรมที่จะเป็นฐานการยังชีพระยะยาวในกรอบของการทำเกษตรอินทรีย์ที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศน์

admin

December 24, 2014

สร้างหนุ่มสาว สู่นักสร้างการเปลี่ยนแปลง

ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพ และพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่ในการก้าวเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม หรือมอส.จัดทำโครงการคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดศักยภาพแกนนำเยาวชน

admin

July 2, 2014

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครนักสิทธิฯรุ่น 9 รอบแรก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนรุ่น 9 รอบแรก มีดังต่อไปนี้

admin

May 27, 2014

ข้อมูลองค์กรขอรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนุร่นที่ 9

ฝ่ายคดียุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายประสานงานนักกฎหมายและทนายความให้ความช่วยเหลือคดีด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน

admin

April 30, 2014
1 3 4 5 6