รับสมัครอาสาคืนถิ่น รุ่น 5 (ขยายเวลารับสมัคร–31 พฤษภา 64)

หากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คุณต้องกลับบ้าน ? หรือคุณคือคนรุ่นใหม่กลับบ้านอยู่แล้ว ? 10 เดือนหลังจากนี้ อาสาคืนถิ่นชวน “Work From Home” ตั้งหลักที่บ้านด้วยกัน … “อาสาคืนถิ่น” เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจกลับบ้านเพื่อสร้างฐานเลี้ยงชีพ และพัฒนาชุมชนบ้านเกิด เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ” Return Homeland Volunteer Program #5 ” (อาสาคืนถิ่นรุ่น 5)

Admin

April 27, 2021

เยาวชนไทยใน “การเมืองทางตรง”

การเมืองทางตรงเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้ปัญหาในระดับท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมการเมืองระดับชาติ เยาวชนหลายคนตกผลึกทางความคิด สามารถวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่ทางการเมืองแต่ละระดับ ขณะที่การเมืองทางตรงยังคงเป็นฐานสำคัญ เยาวชนได้พยายามช่วงชิงพื้นที่การเมืองเชิงสถาบัน

admin

April 21, 2021

พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ “ปีกเยาวชนพรรคการเมือง”

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยในการแสวงหาตำแหน่งแห่งที่ในโครงสร้างสังคมซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัว พวกเขาตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ โต้แย้งสิทธิอำนาจของพ่อแม่ และขยายไปสู่การตั้งคำถามถึงโครงสร้างการเมืองที่ใหญ่ขึ้น จนกว่าจะสามารถกำหนดที่ทางในสังคมซึ่งเหมาะสมกับตัวเองได้ในที่สุด การตั้งคำถามและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ทำให้วัยรุ่นเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมการเมือง

admin

April 11, 2021

SEED SHARING : เมล็ดพันธุ์คนคืนถิ่นสู้ภัยโควิด-19 (season-2)

ทางโครงการมีเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ให้เพื่อนๆเลือกนำไปปลูกกว่า 100 ชนิด ซึ่งจะถูกจัดไว้เป็นชุดๆ 1 ชุดมี 5 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีตัวเลือกให้ 3 ตัวเลือกคือ
1. ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์และต้องการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/จัดเก็บ/ค่าจัดส่ง เมล็ดพันธุ์ สามารถซื้อได้เป็นชุด ชุดละ 50 บาท หรือชุดแพคเกจ (รายได้ทั้งหมดจะถูกนำกลับคืนสู่เพื่อนๆเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)
2. ต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ลงทะเบียนรับได้ฟรี (ทางโครงการจะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ตามลำดับที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนไว้)
3. ไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ต้องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์

Admin

April 10, 2021

214 องค์กรภาคประชาสังคม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้าน ก.ม.ควบคุม NGOs

ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และองค์กรภาคประชาสังคม 214 องค์กร เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ยกเลิกกระบวนการร่างและการเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ………” พร้อม 3 เหตุผลประกอบคือ

Admin

April 1, 2021

เด็กเอ๋ยเด็กดี : ยุค 4.0

การเปลี่ยนทัศนคติและความคิดให้คนในชาติมีความทัดเทียมกับตะวันตก เมื่อมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กโดยสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.2498 เพื่อให้ทั่วโลกร่วมกันให้ความสำคัญแก่เด็ก ประเทศไทยจึงเริ่มจัดงานวันเด็กขึ้นครั้งแรกในปีเดียวกันนั้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัย ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

AdminZa

March 31, 2021

สภานักเรียน: ระบบการศึกษากับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโต เป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาตินั้น นอกจากครอบครัวจะมีบทบาทสำคัญแล้ว ยังต้องอาศัยบทบาทของสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียน จึงเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการอบรมบ่มเพาะและขัดเกลาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

AdminZa

March 24, 2021

รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16 / ขยายเวลารับสมัครถึง 30 พ.ค.64

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 16 ที่กระตือรือร้นและสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสังคม และอยากเห็นความยุติธรรม ความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ

Admin

March 19, 2021

รับสมัคร “ครูอาสาติดเกาะ” วันนี้-กันยายน’64

โครงการพลเมืองอาสา มอส. ซึ่งสนับสนุนโครงการครูอาสาให้กับหลายพื้นที่ ได้พิจารณาเปิดรับครูอาสาให้โรงเรียน ในพื้นที่ ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด เพื่อเติมเต็มครูให้เด็กๆนักเรียนครบทุกชั้นเรียน โดยหวังว่าพลังเล็กๆของพลเมืองอาสาจะช่วยลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เท่าเทียมหรือมีช่องว่างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

ท่านที่สนใจสัมผัสธรรมชาติ วิถีผู้คนบนเกาะพร้อมกับสอนหนังสือเด็กบนเกาะ สามารถขอรายละเอียด “ครูอาสาติดเกาะ(กูด)” และแบบฟอร์มการสมัครได้ที่  volunteerservice@gmail.com 

Admin

March 18, 2021
1 2 3 8