พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ “ปีกเยาวชนพรรคการเมือง”

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยในการแสวงหาตำแหน่งแห่งที่ในโครงสร้างสังคมซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัว พวกเขาตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ โต้แย้งสิทธิอำนาจของพ่อแม่ และขยายไปสู่การตั้งคำถามถึงโครงสร้างการเมืองที่ใหญ่ขึ้น จนกว่าจะสามารถกำหนดที่ทางในสังคมซึ่งเหมาะสมกับตัวเองได้ในที่สุด การตั้งคำถามและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ทำให้วัยรุ่นเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมการเมือง

admin

April 11, 2021

SEED SHARING : เมล็ดพันธุ์คนคืนถิ่นสู้ภัยโควิด-19 (season-2)

ทางโครงการมีเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ให้เพื่อนๆเลือกนำไปปลูกกว่า 100 ชนิด ซึ่งจะถูกจัดไว้เป็นชุดๆ 1 ชุดมี 5 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีตัวเลือกให้ 3 ตัวเลือกคือ
1. ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์และต้องการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/จัดเก็บ/ค่าจัดส่ง เมล็ดพันธุ์ สามารถซื้อได้เป็นชุด ชุดละ 50 บาท หรือชุดแพคเกจ (รายได้ทั้งหมดจะถูกนำกลับคืนสู่เพื่อนๆเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)
2. ต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ลงทะเบียนรับได้ฟรี (ทางโครงการจะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ตามลำดับที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนไว้)
3. ไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ต้องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์

Admin

April 10, 2021

214 องค์กรภาคประชาสังคม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้าน ก.ม.ควบคุม NGOs

ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และองค์กรภาคประชาสังคม 214 องค์กร เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ยกเลิกกระบวนการร่างและการเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ………” พร้อม 3 เหตุผลประกอบคือ   1. กระบวนการเสนอร่างกฎหมายขัดต่อมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ   2. คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิ เสรีภาพประชาชนอย่างร้ายแรง ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการ หรือเป็นประเทศที่มิได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มาเป็นแนวทางในการยกร่าง   3. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาขัดกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ จำกัดสิทธิเสรีภาพ ขัดหลักนิติธรรม และไม่เป็นไปตามหลัก “ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล” และสัดส่วน” ตามมาตรา 26 และเป็นการจำกัดเสรีภาพการรวมตัวกันตามมาตรา 42 ขัดสิทธิความเป็นส่วนตัวตามมาตรา 32 และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันตามมาตรา 36 อันจะเป็นการสร้างผลกระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานสาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหารายหรือกำไรมาแบ่งปันกัน อีกทั้งเป็นการกำหนดโทษทางอาญาที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดเพียงเพราะไม่จดแจ้งกับหน่วยงานรัฐเท่านั้น […]

Admin

April 1, 2021

เด็กเอ๋ยเด็กดี : ยุค 4.0

การเปลี่ยนทัศนคติและความคิดให้คนในชาติมีความทัดเทียมกับตะวันตก เมื่อมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กโดยสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.2498 เพื่อให้ทั่วโลกร่วมกันให้ความสำคัญแก่เด็ก ประเทศไทยจึงเริ่มจัดงานวันเด็กขึ้นครั้งแรกในปีเดียวกันนั้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัย ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

AdminZa

March 31, 2021

สภานักเรียน: ระบบการศึกษากับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญเติบโต เป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาตินั้น นอกจากครอบครัวจะมีบทบาทสำคัญแล้ว ยังต้องอาศัยบทบาทของสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เต็มตามศักยภาพ โรงเรียน จึงเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการอบรมบ่มเพาะและขัดเกลาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

AdminZa

March 24, 2021

รับสมัครอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16 / วันนี้-15 พฤษภาคม 64

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 16 ที่กระตือรือร้นและสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสังคม และอยากเห็นความยุติธรรม ความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ

Admin

March 19, 2021

รับสมัคร “ครูอาสาติดเกาะ” วันนี้-กันยายน’64

เปิดแล้วววววววว……… หลังโควิดซา เราเปิดรับครูอาสาติดเกาะ(กูด) สำหรับท่านที่ต้องการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมพร้อมประสบการณ์ในการเข้าไปเรียนรู้ชุมชน กับกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียน ซึ่งเป็นเด็กๆระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน – ป.6 เน้นสอนตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่มแบบกลุ่มเล็กๆ 2-3 คน เพื่อให้เด็กอ่านออก เขียนได้คล่อง และมีความรู้พื้นฐานของเด็กเล็ก – ป.6 ได้  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) รับครูไม่จำกัดวัย แค่มีหัวใจอาสาและความสามารถสอนได้ ครูอาสาควรเป็นผู้ที่กินง่ายอยู่ง่าย พักร่วมกับชาวบ้านในชุมชนได้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความอดทนในการทำกิจกรรมกับเด็ก สามารถร่วมกิจกรรม(เป็นครูอาสา) ติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 อาทิตย์ (รวมวันเดินทางไปกลับ) โดย มอส. จะมีตารางเวลาให้ครูอาสาเลือกวันเวลาที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้นช่วงไหนที่มีคนละทะเบียนเต็มแล้ว ครุอาสาก็จะต้องเลือกช่วงเวลาอื่นๆ ที่ยังไม่เต็ม  เกาะกูด จ.ตราด เป็นเกาะใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ เป็นเกาะสุดท้ายในฝั่งน่านน้ำตะวันออกของประเทศไทย เกาะยังมีสภาพความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และมีชาวชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่มานานหลายชั่วอายุคนจนปัจจุบัน บนเกาะมีโรงเรียนเก่าแก่ที่รองรับผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และผู้ที่ย้ายถิ่นไปทำมาหากินที่เกาะ เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียนสะดวก เพราะหากไปเรียนที่อื่นจะไกลมากในการเดินทาง หรือไม่ก็ต้องจากบ้านไปเรียนบนฝั่งห่างไกลครอบครัว ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6  รวม 7 ชั้นเรียน มีนักเรียนรวม 40 คน ครู […]

Admin

March 18, 2021

เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน: ส่องกระบวนทัศน์พัฒนาสภาเด็กฯ

สภาเด็กและเยาวชนก็เป็นเหมือนผู้แทนในการนำเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไข ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนในแต่ละยุคสมัย สภาเด็กและเยาวชนจัดตั้งขึ้นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2547 โดยความต้องการของเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ จึงดำเนินโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ภายใต้หลักการ “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

AdminZa

March 17, 2021

ก้าวทันพลวัต: กับดักนโยบายด้านเด็กและเยาวชน

การพัฒนาเด็กและเยาวชนของไทย มีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยผู้นำในทุกยุคสมัยต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตและเป็นกำลังหลักในการนำพาสังคมให้ขับเคลื่อนไปในวันข้างหน้าการดำเนินงานเพื่อ “พัฒนาคน” จึงอยู่ภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผ่านวิสัยทัศน์ของผู้นำที่จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดว่ารุ่นใหม่ควรมีคุณลักษณะแบบใดจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการจำเป็นของสังคมอย่างเหมาะสม และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิด

AdminZa

March 9, 2021
1 2 5