เปิดรับอาสา “โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิด”

“ทำอย่างไรให้ผู้ที่มีอาหารอยู่ในมือไม่ถูกยื้อแย่ง และรับประกันอนาคตตัวเองได้ว่าจะไม่มีทางอดตาย ไม่มีทางสูญเสียที่ดิน และสูญเสียภูมิรู้ของบรรพบุรุษ กระทั่งได้รับการเคารพ เมื่อเลือกกลับไปเป็น “ชาวนา” ให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ผลิตอาหารให้โลก

admin

June 7, 2015

อาสามหา’ลัย: ความสุขเกิดง่ายใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้มีการติดตามอาสาสมัคร 4 คน ที่อยู่ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย และ 2 คนในพื้นที่อำเภอแม่วาง หลังจากกลับไปอยู่ในพื้นที่ตนเองนาน 7 เดือน โดยในระยะนี้อาสาสมัครมีภารกิจที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในพื้นที่ของตนเอง

admin

February 4, 2015

อาสาสมัครมหาวิทยาลัย

ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ที่เน้นเรื่องการทำความเข้าใจตนเอง ชุมชน สังคม และวิเคราะห์บทบาทของการกลับไปทำงานชุมชน ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยกระบวนการที่เน้นการพัฒนากิจกรรมที่จะเป็นฐานการยังชีพระยะยาวในกรอบของการทำเกษตรอินทรีย์ที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศน์

admin

December 24, 2014