พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน LGBT

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสิทธิความหลากหลายทางเพศ เธอเป็นหนึ่งในกลุ่มประเด็นทางสังคมที่มีการทำงานอย่างเข้มแข็งในการเปิดประเด็นเพื่อชี้ให้สังคมเห็นถึงปัญหาในหลายมิติที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายต้องเผชิญรวมถึงการนำเสนอแนวทางการแก้ไข ขาดการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และผลักดันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้เกิดกฎหมาย นโยบายและมาตรการที่จะส่งผลให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย

admin

May 12, 2021

พ.ร.บ.ควบคุม NGOs ละเมิดสิทธิฯ ตามรัฐธรรมนูญ

EnLAW ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรีอกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. … แล้วเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวนี้เป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกระทบต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง จึงขอแสดงความคิดเห็นคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้…

Admin

May 10, 2021

คนรุ่นใหม่ในวิถี “เกษตรอินทรีย์”

ทำเกษตรที่บ้านไม่จำเป็นที่เราต้องทำสวนปลูกผักหรือทำนาปลูกข้าวอย่างเดียว เราต้องเป็นเกษตรกรนักเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเกษตรกรกระบวนกรเพื่อจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ เป็นเกษตรกรศิลปินเพื่อสร้างสรรค์ความสวยงามจากความเป็นเกษตรกรแปลที่มีความสามารถทางภาษาที่ต้องติดต่อประสานงานหรือเชื่อมโยงองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก เป็นเกษตรกรนักเชื่อมโยง-นักสื่อสาร

admin

May 5, 2021

กิจกรรมเยาวชน: ค้นหาตัวเองสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ในสายตาคนทั่วไป เด็กและเยาวชนยังขาดมุมมองและประสบการณ์ในหลายธาตุ พ่อเขาจึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อสังคมมากนัก ยังมีหน่วยงาน องค์กร และผู้ใหญ่อีกไม่น้อยที่มองเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงขอให้โอกาสให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคต

admin

April 28, 2021

รับสมัครอาสาคืนถิ่น รุ่น 5 (วันนี้-20 พฤษภา 64)

หากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คุณต้องกลับบ้าน ? หรือคุณคือคนรุ่นใหม่กลับบ้านอยู่แล้ว ? 10 เดือนหลังจากนี้ อาสาคืนถิ่นชวน “Work From Home” ตั้งหลักที่บ้านด้วยกัน … “อาสาคืนถิ่น” เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจกลับบ้านเพื่อสร้างฐานเลี้ยงชีพ และพัฒนาชุมชนบ้านเกิด เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ” Return Homeland Volunteer Program #5 ” (อาสาคืนถิ่นรุ่น 5)

Admin

April 27, 2021

เยาวชนไทยใน “การเมืองทางตรง”

การเมืองทางตรงเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้ปัญหาในระดับท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมการเมืองระดับชาติ เยาวชนหลายคนตกผลึกทางความคิด สามารถวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่ทางการเมืองแต่ละระดับ ขณะที่การเมืองทางตรงยังคงเป็นฐานสำคัญ เยาวชนได้พยายามช่วงชิงพื้นที่การเมืองเชิงสถาบัน

admin

April 21, 2021

พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ “ปีกเยาวชนพรรคการเมือง”

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยในการแสวงหาตำแหน่งแห่งที่ในโครงสร้างสังคมซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัว พวกเขาตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ โต้แย้งสิทธิอำนาจของพ่อแม่ และขยายไปสู่การตั้งคำถามถึงโครงสร้างการเมืองที่ใหญ่ขึ้น จนกว่าจะสามารถกำหนดที่ทางในสังคมซึ่งเหมาะสมกับตัวเองได้ในที่สุด การตั้งคำถามและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ทำให้วัยรุ่นเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมการเมือง

admin

April 11, 2021

SEED SHARING : เมล็ดพันธุ์คนคืนถิ่นสู้ภัยโควิด-19 (season-2)

ทางโครงการมีเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ให้เพื่อนๆเลือกนำไปปลูกกว่า 100 ชนิด ซึ่งจะถูกจัดไว้เป็นชุดๆ 1 ชุดมี 5 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีตัวเลือกให้ 3 ตัวเลือกคือ
1. ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์และต้องการสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก/จัดเก็บ/ค่าจัดส่ง เมล็ดพันธุ์ สามารถซื้อได้เป็นชุด ชุดละ 50 บาท หรือชุดแพคเกจ (รายได้ทั้งหมดจะถูกนำกลับคืนสู่เพื่อนๆเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)
2. ต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ลงทะเบียนรับได้ฟรี (ทางโครงการจะจัดส่งเมล็ดพันธุ์ตามลำดับที่เพื่อนๆได้ลงทะเบียนไว้)
3. ไม่มีพื้นที่ปลูก แต่ต้องการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ แต่ขาดทุนทรัพย์

Admin

April 10, 2021

214 องค์กรภาคประชาสังคม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้าน ก.ม.ควบคุม NGOs

ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และองค์กรภาคประชาสังคม 214 องค์กร เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ยกเลิกกระบวนการร่างและการเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ………” พร้อม 3 เหตุผลประกอบคือ

Admin

April 1, 2021
1 2 8