31 มีนา’62 อาสาสมัครผลิตดินกระดาษรีไซเคิล / Volunteer to make recycling pulp and paper clay – in Thailand 31.03,62

กิจกรรมจิตอาสาผลิตดินกระดาษเป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งเรามีกระดาษจำนวนมากที่ไช้แล้วทิ้งทางโครงการจึงนำมาให้อาสาสมัครช่วยกันผลิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

Keep Walking

March 16, 2019