การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ

(ดาวน์โหลด E-book ได้ในเนื้อหา)
หนังสือ “การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” เล่มนี้นำเสนอบทเรียนการทำงานผ่านประสบการณ์และเส้นทางชีวิตของอดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ของ มอส. 11 คน และประมวลสรุปการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” ป้จจุบันสามารถสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนักสิทธิมนุษยชนมากกว่า 300 คน

Admin

November 12, 2020

ยัง MOVES : พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม

(ดาวน์โหลด E-book ได้ในเนื้อหา)
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของการเป็นผู้มีความรอบรู้ สามารถปรับตัวอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก มีการคิดอย่างเป็นเหตุผล กล้าตัดสินใจ ทั้งยังมีการริเริ่มและลงมือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับนโยบาย โครงการ และกิจกรรมเยาวชน ที่ได้รับการจัดให้มีขึ้นอยู่เสมอ

Admin

October 28, 2020
1 2