“ก้าวข้ามความเป็นเรา แล้วลงมือทำ”

เรื่องราวชีวิตของ “นุ่น-เรณุกา น้อยทรง” หลังจากทำงานในที่ทำงานใหม่นี้มาได้ระยะหนึ่งเธอพบว่างานที่ทำอยู่นี้ยังไม่ใช่คำตอบของชีวิต วันหนึ่งแม่เธอบอกกับเธอว่า “กลับบ้านเรามั้ยลูก” เชื่อไหมว่าแค่คำนี้คำเดียวมันทำให้เธอแทบไม่ต้องคิดอะไรเลย เธอตัดสินใจหันหลังให้ที่ทำงานแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านเกิดทันที

AdminZa

January 26, 2021

โฮมเฮา-พวกเราคืนถิ่น

การกลับคืนถิ่นบ้านเกิด การได้มีชีวิตที่เรียบง่าย ทำเกษตรอยู่กับครอบครัว หรือประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองรัก ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ ครอบครัว อยู่รวม อยู่ร่วม อยู่อย่างมีความสุขกับชุมชนได้ อาจเป็นความฝันของใครหลายๆ คน
.
12-13 ธันวาคม 2563 นี้ชวนไปเจอคนรุ่นใหม่กลับบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “อาสาคืนถิ่น รุ่น 4” และเพื่อนๆของพวกเขา ณ แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม

Math Walking

October 25, 2020

อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ รับอาสาสมัคร

อไซลัมแอคแซส เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนสิทธิผู้ลี้ภัยในแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในการแสดงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนผ่านการให้คำปรึกษา

Math Walking

June 10, 2020

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) รับอาสาสมัคร

กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 1.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคดีความที่ชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน 2. อบรมกฎหมายให้กับอาสาสมัคร ผู้นำ และชาวบ้านในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ

Math Walking

June 10, 2020

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม รับอาสาสมัคร

โครงการสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิ และความยั่งยืน ให้กับสังคม

Math Walking

June 10, 2020

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1.) สนับสนุนการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนในพื้นที่สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 2.) ส่งเสริมศักยภาพผู้นำ และสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

TVSmedia

June 2, 2020

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDF

รายละเอียดโครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ไม่มีโครงการเฉพาะ เป็นการลงเก็บข้อมูลและกิจกรรมรณรงคค์ทำความเข้าใจในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประมงขนาดเล็ก และประมงชายฝั่ง ในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนตามความสมัครใจเพื่อสร้างหลักประกันความยั่งยืนประมงขนาดเล็ก

TVSmedia

May 29, 2020

มูลนิธิชีววิถี : Biothai

วัตถุประสงค์ขององค์กร 1) ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชน 2) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป

TVSmedia

May 28, 2020

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร 1.สนับสนุนให้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิแรงงาน สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดในกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆโดยไม่เลือกปฏิบัติ

TVSmedia

May 28, 2020
1 2 5