สิทธิมนุษยชน : มองจากไทยไปเมียนมาร์

ปรากฎการณืที่คนรุ่นใหม่ในเมียนมาร์ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนน มันชัดเจนว่าพวกเขาไม่สามารถทนหรือนิ่งเฉยให้อนาคตของตัวเองถูกทำลายหรือถูกกำหนดโดยคณะรัฐประหาร ซึ่งจุดนี้คล้ายๆกับขบวนการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในบ้านเรามาก

AdminZa

February 24, 2021

โฮมเฮา-พวกเราคืนถิ่น

การกลับคืนถิ่นบ้านเกิด การได้มีชีวิตที่เรียบง่าย ทำเกษตรอยู่กับครอบครัว หรือประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองรัก ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ ครอบครัว อยู่รวม อยู่ร่วม อยู่อย่างมีความสุขกับชุมชนได้ อาจเป็นความฝันของใครหลายๆ คน
.
12-13 ธันวาคม 2563 นี้ชวนไปเจอคนรุ่นใหม่กลับบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “อาสาคืนถิ่น รุ่น 4” และเพื่อนๆของพวกเขา ณ แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม

Admin

October 25, 2020

อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย /กรุงเทพฯ

อไซลัมแอคแซส เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนสิทธิผู้ลี้ภัยในแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในการแสดงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนผ่านการให้คำปรึกษา

Admin

June 10, 2020

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (ศพช.) รับอาสาสมัคร

กิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 1.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคดีความที่ชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน 2. อบรมกฎหมายให้กับอาสาสมัคร ผู้นำ และชาวบ้านในชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ

Admin

June 10, 2020

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม รับอาสาสมัคร

โครงการสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิ และความยั่งยืน ให้กับสังคม

Admin

June 10, 2020

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน 1.) สนับสนุนการจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนในพื้นที่สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน 2.) ส่งเสริมศักยภาพผู้นำ และสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

TVSmedia

June 2, 2020

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDF

รายละเอียดโครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ไม่มีโครงการเฉพาะ เป็นการลงเก็บข้อมูลและกิจกรรมรณรงคค์ทำความเข้าใจในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประมงขนาดเล็ก และประมงชายฝั่ง ในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนตามความสมัครใจเพื่อสร้างหลักประกันความยั่งยืนประมงขนาดเล็ก

TVSmedia

May 29, 2020

มูลนิธิชีววิถี : Biothai

วัตถุประสงค์ขององค์กร 1) ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชน 2) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป

TVSmedia

May 28, 2020

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ

วัตถุประสงค์ และกิจกรรม ขององค์กร 1.สนับสนุนให้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิแรงงาน สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดในกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆโดยไม่เลือกปฏิบัติ

TVSmedia

May 28, 2020
1 2 5