มูลนิธิชีววิถี (Biothai)

ชื่อองค์กร : มูลนิธิชีววิถี (Biothai)
Website : https://biothai.net/
Facebook : https://web.facebook.com/biothai.net

ประเด็นที่องค์กรปฏิบัติงาน
ความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความปลอดภัยทางอาหาร การควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การติดตามบทบาทบรรษัท และการค้าที่เป็นธรรม

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชน
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร สิทธิเกษตรกรและชุมชนแก่ประชาชนทั่วไป
3. เสนอแนะและพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
1. สนับสนุนบทบาทและความเข้มแข็งของเกษตรกร  ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรชีวภาพ
2. รณรงค์และเผยแพร่ปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเคลื่อนไหวต่อต้าน “โจรสลัดชีวภาพ”
3. ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (sui generis)
4. ติดตามภาพรวมของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ประเทศไทยดำเนินการกับประเทศต่างๆ และรับผิดชอบติดตามและวิเคราะห์ประเด็นผลกระทบด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพ และเกษตรกรรายย่อย
5. ติดตามปัญหาของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมซึ่งสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงทางอาหาร
6. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร สื่อสารสาธารณะและเตือนภัยปัญหาของสารเคมีเหล่านี้รวมไปถึงการขับเคลื่อนทางนโยบายด้านการจัดการและควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความท้าทายขององค์กร
เป็นการทำงานเชิงรุกในประเด็นที่ท้าทายและส่งผลกระทบกับสังคมในภาพใหญ่ โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้างทางกฎหมาย สังคม และคุณภาพชีวิต

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. พัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอการกำกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหา
2. ติดตามสถานการณ์หลังการแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส จำกัดการใช้ไกลโฟเซตและประเมินประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
3. รวบรวมและสื่อสารวิธีจัดการศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
4. พัฒนากลไกการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักผลไม้และเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชระดับจังหวัด
5. สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูง
6. เสริมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินงานสร้างความปลอดภัยในผักผลไม้และลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

กิจกรรมของโครงการ
1. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการประเด็นพิษภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูงและวิธีทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
2. เก็บตัวอย่างผักผลไม้จากจุดจำหน่ายเพื่อตรวจสารพิษตกค้างและส่งเสริมบทบาทของจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง
3. พัฒนาข้อเสนอทางกฎหมายให้สามารถกำกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
4. ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนเพื่อคงการแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต
5. พัฒนาสื่อเพื่อสื่อสารสาธารณะ สร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชน ผู้บริโภค เกษตรกร และขับเคลื่อนนโยบาย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
เกษตรกร ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และผู้กำหนดนโยบาย

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
1. สนับสนุนงานทางด้านการขับเคลื่อนกฎหมาย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบ เช่น CPTPP โดยการเรียนรู้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จัดทำสื่อหรือบทความเพื่อเผยแพร่ รวมถึงลงพื้นที่ในกรณีที่มีผู้เสียหายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
2. ร่วมกับทีมนักกฎหมายในการเตรียมเอกสารเพื่อต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
1. เรียนรู้โครงสร้างปัญหาประเด็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งระบบ
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดกฎหมายควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายที่ต่อสู้ด้านสิทธิของเกษตรกรและผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
4. เปิดโอกาสให้ออกแบบงานที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของโครงการตามความถนัด

พื้นที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานมูลนิธิชีววิถี ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
– ที่พัก
– ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
รักการเรียนรู้และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารในภาวะกดดันและทำงานเป็นทีมได้

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
อาสาสมัครจะได้รับประสบการณ์และเรียนรู้จากการทำงานจริง สามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ และมีพลังที่จะทำงานเพื่อสังคมต่อไป

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัครอ
– มีระบบถ่ายทอดงาน เรียนรู้งานจากการลงสนามจริง และสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาชิ้นงานของตนขึ้นมาตามความถนัดและนำไปใช้ประโยชน์
– มีหลักสูตรพัฒนาตนทั้งด้านศักยภาพในการทำงานและความเข้มแข็งภายใน

.
องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
คลิกสมัคร รุ่น 16