อาสาทำกระบะแปลงผัก ปลูกผัก ร่วมงานเปิดสวนผักกลางเมือง

สวนผักใจกลางย่านพระราม 9 – g Garden เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อแปลงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์เป็นรูปแบบ “สวนผักกลางเมือง” เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลอดภัยและกินได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกำลังกาย ที่เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ที่พบปะ รวมถึงเปิดให้เป็นพื้นที่ตลาดวิถีอินทรีย์ วิถีตลาดงานฝีมือที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นพื้นที่ซึ่งเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ผลิตได้พบตรงกับผู้บริโภค

AdminZa

April 15, 2021

สงกรานต์อาสา มอบแว่น มอบแสงสว่าง 14 เม.ย. 64

การมองเห็น คือคุณภาพของการใช้ชีวิต หากการมองเห็นมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันก็มีอุปสรรค บางคนสายตาสั้น สายตายาว ตั้งแต่เด็ก บางคนสายตาเปลี่ยนไปตามวัยที่มากขึ้น โดยทั่วไปเราก็ไปร้านตัดแว่นใส่กันเองได้ แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ด้อยโอกาสหาแว่นมาใส่เอง หรือรายได้ไม่เพียงพอ

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา – หมอนหนุนอุ่นรัก 14 เม.ย. 64

จิตอาสาหมอนหนุนอุ่นรัก – ประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศในแทบทุกตำบล ทุกเทศบาล รวมทั้งในเขตเมืองใหญ่ โดยมีทั้งศูนย์ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ภายใต้การดูแลของชุมชนเอง หรืออยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนนอกจากกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กแล้ว เด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีเวลาหลับนอนพักผ่อนระหว่างวันตามวัย

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-เพลินทอยส์ T1 13 เม.ย. 64

เพลินทอยส์ Play and Learn Toys ของเล่นคู่กับเด็ก การเล่นคือการเรียนรู้ ฉะนั้นการเล่นถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่สำคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติ (UN) จึงกำหนดให้ “การเล่น” เป็นหนึ่งในสิทธิเด็ก เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเพื่อให้เด็กเข้าถึงของเล่นตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของเด็ก

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-เข็มกลัดแบ่งปัน 12 เม.ย. 64

โครงการจิตอาสาเข็มกลัด แบ่งปันเพื่อเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรงและถูกละเมิด จากที่เราได้เรียนรู้เรื่องความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในประเทศไทย ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งเป็นเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงมารับบริการโดยการกระทำรุนแรงในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้เด็กถูกกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-ปลานวดใจดี 11 เม.ย. 64

กิจกรรมผลิตตุ๊กตาปลาขนาดมือบีบ เพื่อใช้สำหรับผู้ที่ประสบภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือผู้ที่กำลังฟื้นตัวจากความเจ็บป่วย โดยใช้บีบออกกำลังเพื่อกระตุ้นให้กล้ามเนื้อฟื้นตัว และแข็งแรงขึ้น ตุ๊กตาปลาใจดีที่อาสาสมัครร่วมกันทำ จะนำส่งมอบให้ศูนย์สุขภาพชุมชน และผู้ป่วยเรื้อรังตามบ้าน

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-มอบยา และเวชภัณฑ์ 10-13 เม.ย. 64

ประเพณีสำคัญ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งการทำบุญทำทาน เข้าวัด ก่อพระเจดีย์ทราย รวมญาติ รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ และอื่นๆเพื่อเป็นสิริมงคล ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ สถานการณ์โรคโควิด ทำให้การจัดงานสืบทอดประเพณีทำได้จำกัด และไม่สามารถทำกิจกรรมรื่นเริงหรือที่เป็นสาธารณะได้ ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์อาสา-มอบยาและเวชภัณฑ์” ขึ้น

AdminZa

April 2, 2021

สงกรานต์อาสา-เขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง 10 เม.ย. 64

กิจกรรมอาสาสมัครที่เริ่มจากการทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยไตเรื้อรังกลุ่มหนึ่งที่ต้องล้างไตถี่ สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ซึ่งนอกจากเสียเวลามากแล้วยังมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งมีหลายคนเกิดโรคเรื้อรังต่อเนื่องอื่นๆตามมาด้วย จากการทำกิจกรรมกับผู้ป่วยไตเรื้อรังทำให้เราได้เรียนรู้ว่ายังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุซึ่งมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อยกว่าผู้ป่วยไต

AdminZa

April 2, 2021

เด็กเอ๋ยเด็กดี : ยุค 4.0

การเปลี่ยนทัศนคติและความคิดให้คนในชาติมีความทัดเทียมกับตะวันตก เมื่อมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กโดยสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.2498 เพื่อให้ทั่วโลกร่วมกันให้ความสำคัญแก่เด็ก ประเทศไทยจึงเริ่มจัดงานวันเด็กขึ้นครั้งแรกในปีเดียวกันนั้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัย ได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

AdminZa

March 31, 2021
1 2 6