นวัตกรรมนโยบาย แบบไหน? เยาวชนมีส่วนร่วมแท้จริง

เยาวชน เป็นกลุ่มวัยที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เป็นอนาคตของสังคม หน่วยงานรัฐจึงมีการจัดทำและดำเนินนโยบายเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกประเทศต้องเผชิญร่วมกัน ได้แก่ การที่เยาวชนต่างพากันถอยห่างจากกิจกรรมโครงการ ตลอดจนกลไกที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นทางการ

admin

May 19, 2021

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน LGBT

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองสิทธิความหลากหลายทางเพศ เธอเป็นหนึ่งในกลุ่มประเด็นทางสังคมที่มีการทำงานอย่างเข้มแข็งในการเปิดประเด็นเพื่อชี้ให้สังคมเห็นถึงปัญหาในหลายมิติที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายต้องเผชิญรวมถึงการนำเสนอแนวทางการแก้ไข ขาดการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และผลักดันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้เกิดกฎหมาย นโยบายและมาตรการที่จะส่งผลให้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย

admin

May 12, 2021

คนรุ่นใหม่ในวิถี “เกษตรอินทรีย์”

ทำเกษตรที่บ้านไม่จำเป็นที่เราต้องทำสวนปลูกผักหรือทำนาปลูกข้าวอย่างเดียว เราต้องเป็นเกษตรกรนักเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเกษตรกรกระบวนกรเพื่อจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ เป็นเกษตรกรศิลปินเพื่อสร้างสรรค์ความสวยงามจากความเป็นเกษตรกรแปลที่มีความสามารถทางภาษาที่ต้องติดต่อประสานงานหรือเชื่อมโยงองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก เป็นเกษตรกรนักเชื่อมโยง-นักสื่อสาร

admin

May 5, 2021

กิจกรรมเยาวชน: ค้นหาตัวเองสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ในสายตาคนทั่วไป เด็กและเยาวชนยังขาดมุมมองและประสบการณ์ในหลายธาตุ พ่อเขาจึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อสังคมมากนัก ยังมีหน่วยงาน องค์กร และผู้ใหญ่อีกไม่น้อยที่มองเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงขอให้โอกาสให้พวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคต

admin

April 28, 2021

เยาวชนไทยใน “การเมืองทางตรง”

การเมืองทางตรงเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้ปัญหาในระดับท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคมการเมืองระดับชาติ เยาวชนหลายคนตกผลึกทางความคิด สามารถวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่ทางการเมืองแต่ละระดับ ขณะที่การเมืองทางตรงยังคงเป็นฐานสำคัญ เยาวชนได้พยายามช่วงชิงพื้นที่การเมืองเชิงสถาบัน

admin

April 21, 2021

พลังคนรุ่นใหม่ในความซบเซาของ “ปีกเยาวชนพรรคการเมือง”

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยในการแสวงหาตำแหน่งแห่งที่ในโครงสร้างสังคมซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ในครอบครัว พวกเขาตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ โต้แย้งสิทธิอำนาจของพ่อแม่ และขยายไปสู่การตั้งคำถามถึงโครงสร้างการเมืองที่ใหญ่ขึ้น จนกว่าจะสามารถกำหนดที่ทางในสังคมซึ่งเหมาะสมกับตัวเองได้ในที่สุด การตั้งคำถามและแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า ทำให้วัยรุ่นเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างสังคมการเมือง

admin

April 11, 2021

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 3]

“สานศรัทธาอาสาสมัคร สร้างสังคมดีงาม” ปรัชญาการทำงานเสริมสร้างคนหนุ่มสาวที่มอส.มีมาตลอด 35 ปี แม้ว่าการทำงานอาสาสมัครจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย แต่จุดยืนเรื่องการสร้างคนหนุ่มสาวที่มีจิตสำนึกรับใช้สังคมไม่เคยเปลี่ยน

admin

December 16, 2015

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 2]

องค์กรภาคีหลัก หมายถึง  องค์กรที่รับอาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงาน ๑ ปี   องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง หมายถึงองค์กรอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ การทำงานของอาสาสมัคร ได้แก่ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน หรือ งานพัฒนาสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน   สถาบันการศึกษา เป็นต้น

admin

December 14, 2015

“การเติบโตของหัวใจนักสิทธิ” [ตอนที่ 1]

“ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของการทำโครงการอาสานักสิทธิมนุษยชน ของมอส. ด้วยเป้าประสงค์อยากสร้างนักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ไปทำงานในองค์กรต่างๆ ทางสังคม มอส.มีความพยายามสรุปบทเรียน

admin

December 12, 2015
1 2 14