อไซลัมแอคเซส ประเทศไทย(AAT)

ชื่อองค์กร : โครงการอไซลัมแอคเซส ประเทศไทย (Asylum Access Thailand-AAT) ภายใต้มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เว็บไซต์ : https://asylumaccess.org
Facebook : https://www.facebook.com/aatthai

วัตถุประสงค์องค์กร
อไซลัมแอคแซส เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนสิทธิผู้ลี้ภัยในแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในการแสดงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนผ่านการให้คำปรึกษา และ/หรือตัวแทนเป็นรายบุคคลตามกฎหมาย การเพิ่มขีดความสามารถด้านกฎหมายในชุมชน การสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยตรงถึงผู้ลี้ภัยกว่า 10,000 รายต่อปี ผ่านสำนักงานในเอกวาดอร์ เม็กซิโก แทนซาเนีย มาเลเซีย และประเทศไทย

ในประเทศไทย โครงการอไซลัมแอคแซส ประเทศไทย (Asylum Access Thailand-AAT) ดำเนินการภายใต้มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นโครงการให้คำปรึกษาแก่ผู้แสวงหาการลี้ภัย และเสนอข้อมูลและความเห็นต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อรับรองสถานะผู้ลี้ภัยให้แก่บุคคลดังกล่าว และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้แสวงหาการลี้ภัยในการขอรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

กิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน
โครงการอไซลัมแอคแซส ประเทศไทย ดำเนินการให้คำปรึกษาแก่ผู้แสวงหาการลี้ภัย และเสนอข้อมูลและความเห็นต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อรับรองสถานะผู้ลี้ภัยให้แก่บุคคลดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งชุมชน และสนับสนุนสิทธิมนุษยชนเพื่อผู้ลี้ภัย นอกจากงานบริการด้านกฎหมายแล้ว ยังทำงานด้านนโยบายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ลี้ภัยในระยะยาว

โครงการที่ขอรับอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
โครงการอไซลัมแอคแซส ประเทศไทย (Asylum Access Thailand-AAT)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนการทำงานฝ่ายกฎหมาย ในการช่วยเหลือด้านสิทธิและใก้คำปรึกษาบุคคลที่ต้องการแสวงหาการลี้ภัย ให้เข้าถึงกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยของ UNHCR

กิจกรรมของโครงการ
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่บุคคลที่ต้องการแสวงหาการลี้ภัย ให้เข้าถึงกระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยของ UNHCR และให้ข้อมูลและส่งเสริมสิทธิด้านต่างๆ ของผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะในเขตเมือง

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แสวงหาการลี้ภัยและผู้ลี้ภัยในเขตเมือง (Asylum Seeker and Urban Refugees)

บทบาท/หน้าที่ของอาสาสมัคร
ช่วยเหลือทีมฝ้ายกฎหมาย (Legal Services) ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะปรางและจำเป็นต้องได้รับสิทธิในความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสากล เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการทำงานของงาน Community Paralegal สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของparalegal ในพื้นที่ที่มีชุมชนผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิและกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงานที่ให้อาสาสมัครลงไปปฏิบัติงาน
@ งานให้การให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านกฎหมายและสิทธิ

1. สนันสนุนการทำงานของทีมฝายกฎหมาย (Legal Services) ในการให้บริการด้านกฎหมายกับผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะปรางและจำเป็นต้องได้รับสิทธิในความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสากล
2. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขอลี้ภัย รวม ถึงการคัดกรองลูกความที่เข้ามาขอความช่วยเหลือว่ามีปัญหาด้านใดเพื่อส่งต่อไปหน่วยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการทำงานของงาน Community Paralegal สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของ paralegal ในพื้นที่ที่มีชุมชนผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ ให้ข้อมูลเรื่องสิทธิ กฎหมาย อาทิ ด้านการเดินทาง การทำงาน การศึกษา และสุขภาพ
4. ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และ เข้าร่วมงานประชุมกับเครือข่ายอื่นๆ หากได้รับมอบหมาย
5. แปลเอกสาร หรือเป็นล่าม ไทย-อังกฤษ ให้กับทีมกฎหมายเป็นบางโอกาส

@ งานด้านธุรการ
1. บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์และจัดเก็บเอกสารลูกความที่มารับบริการให้เป็นระบบ
2. ช่วยปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือหรือเอกสารส่งต่อที่เกี่ยวข้องให้กับลูกความ(บริการชุมชนผู้ลี้ภัยด้านอื่นๆ)
3. ช่วยเหลืออาสาสมัครฝ่ายกฎหมาย ในการจัดอบรมให้กับผู้ลี้ภัยในชุมชนเพื่อให้ข้อมูลด้านสิทธิและกฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยเหลืองานเอกสารและงานประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ประจำที่สำนักงานกรุงเทพฯ ถนนลาดพร้าว และมีลงพื้นที่ชุมชนที่มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สวัสดิการสำหรับอาสาสมัคร
ประกันสังคม และค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยงสามารถเบิกได้ตามระเบียบขององค์กร

คุณสมบัติอาสาสมัครที่จำเป็นสำหรับโครงการ
1. มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสนใจด้านสิทธิของผู้ลี้ภัย
2. มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิฯ ของผู้ลี้ภัย
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีความสนใจทำงานที่มีสภาพแวดล้อมหลากหลายภาษาและวัฒนธรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่พิจารณาเป็นพิเศษ
– เคยมีประสบการณ์ทำงานหรือการเรียนที่ต้องการภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นผู้ลี้ภัย หรือมีความเข้าใจประเด็นผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
– มีประสบการณ์การทำงานกับบุคคลที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มที่ได้รับความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจ

ความคาดหวังต่ออาสาสมัคร
สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของทีมฝ่ายกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสนใจเรียนรู้การทำงานด้านสิทธิของผู้ลี้ภัยในเมือง และการรณรงค์สถานการณ์และสิทธิในประเทศไทย มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย และสนใจพัฒนาเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดีและเข้าใจความหลากหลายของกลุ่มคน เพศ ศาสนา และวัฒนธรรมได้ สามารถปฏิบัติและยอมรับกฏ/นโยบายขององค์กรได้ สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้ (ถ้ามีกิจกรรมนอกสถานที่ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัคร
ก่อนเริ่มทำงาน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคนจะต้องได้รับการอบรมในประเด็นสิทธิและสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยและกระบวนการขอสถานะผู้ลี้ภัย มีความเข้าใจในงานทุกฝ่ายขององค์กร และจะมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมและอบรมพัฒนาศักยภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรในระหว่างการทำงาน ตลอดเวลาการทำงาน

อาสาสมัครจะอยู่ภายใต้การดูแลและได้เรียนรู้การทำงานจากฝ่ายบริหารในหลายฝ่าย ได้แก่ หัวหน้าทีมกฎหมาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการองค์กร (ดูแลเรื่องนโยบายทั้งในและนอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย)

นอกจากนี้องค์กรวางแผนจัดพี่เลี้ยงผู้เป็นอาสาสมัครชาวต่างชาติและพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ชาวไทยให้กับอาสาสมัครจากมอส.เพื่อให้อาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มาจากหลากหลายประเทศและวัฒนธรรม

……
25 องค์กรที่เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิฯ รุ่น 16     รายละเอียดโครงการ   คลิกสมัคร รุ่น 16